Predmet a popis činnosti

Plavecký klub Humenné má nasledovné tréningové skupiny:

Základný plavecký kurz /ZK/

ZK je určený pre deti vo veku 6 rokov a viac. Je organizovaný  v kurzoch v rozsahu 30 hodín. Cieľom kurzu je naučiť deti splývať, dýchať do vody a udržať sa na hladine.

Informácie pre záujemcov o ZK podáva Marián Tomahogh.

Tréneri: Dušan Levický, Erich Serbin, Peter Blaško a Ondrej Kanoc

Zdokonaľovací plavecký výcvik  / skupiny ZPV /

Je určený pre deti vo veku 6 – 8 rokov. Cieľom je naučiť deti ovládať všetky štyri plavecké spôsoby. Počet tréningových hodín je 2 hodiny týždenne. Záujemci o zaradenie do skupín zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktorí sa učili plávať mimo klub,  môžu byť prijatí kedykoľvek počas roku. Informácie podáva Marián Tomahogh.

Tréneri: Dušan Levický, Erich Serbin, Peter Blaško a Ondrej Kanoc 

Prípravka výkonnostného plávania/ skupina PVP /

Je určená pre deti do veku 8 rokov, ktoré prejavili výrazný talent pre plávanie   a majú potrebné rodinné zázemie. Počet tréningových hodín je 4 hodín týždenne.  Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia, povinná účasť na pretekoch Slovenského Pohára Žiakov (SPŽ). Výkonnostným cieľom je umiestnenie na M SR  najmladších žiakov a splnenie výkonnostných limitov na prestup do skupiny VPŽ 1.

Tréner:  Jozef Luksaj a Eva Rabajdová

Výkonnostné plávanie – skupina VPŽ1 (skupina žiakov)

Je určené pre deti do veku  10 rokov, ktoré majú výrazný talent pre plávanie, plnia výkonnostné limity pre udržanie sa v skupine VPŽ 1, sú dobrí žiaci    a majú potrebné rodinné zázemie.

Počet tréningových hodín je v priemere  9 hodín týždenne.  Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia pred  majstrovstvami Slovenska.

Výkonnostným cieľom je medailové umiestnenie na M SR  v príslušných vekových skupinách a splnenie výkonnostných limitov na prestup do skupiny VP1.

Tréner: p. Ján Pencák

Vrcholové plávanie – skupina VP1

Je určené pre motivovaných a disciplinovaných plavcov (pozri „Pravidlá správania pre plavcov skupiny VP1“) vo veku 13 rokov  a viac, ktorí majú výrazný talent pre plávanie, plnia výkonnostné limity pre zotrvanie v skupine VP1, sú výborní žiaci a majú potrebné rodinné zázemie (pozri „Rodičia a plávanie,  Čo by mali a nemali robiť rodičia plavcov a Prečo platím tak veľa, aby moje deti športovali? „).

V skupine VP1 môžu byť aj mladší plavci, ale  musia splniť limity 13 ročných aspoň v troch disciplínach, pričom sa berú do úvahy disciplíny o dĺžke 100m a viac.

 „Výkonnostné limity skupiny VP1“ odrážajú špičkovú úroveň slovenského plávania.

Počet tréningových hodín organizovaných klubom je maximálne  12 hodín týždenne.  Od plavcov vo veku 16 rokov a viac sa očakáva dodatočný individuálny tréning v rozsahu ďalších cca 5 hodín týždenne.

Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia pred  majstrovstvami Slovenska

Výkonnostným cieľom skupiny VP1 je medailové umiestnenie na M SR  v príslušných vekových skupinách a plnenie výkonnostných kritérií pre zaradenie do ÚTM, poprípade do slovenskej reprezentácie.

Je potešiteľné, keď po skončení strednej školy  najlepší plavci skupiny VP1 majú splnené limity pre získanie športových štipendií na zahraničných univerzitách, kde je možné okrem štúdia pokračovať aj vo vrcholovom plávaní.

Tréner: Ján Pencák a Michal Kulan

Výkonnostné plávanie / skupina VP3 a VPŽ 2 /

Je určené pre motivovaných plavcov, ktorí neplnia výkonnostné požiadavky skupín VPŽ 1 a VP1, ale napriek tomu majú záujem o pretekárske plávanie. Počet tréningových 9 hodín  týždenne. Záväzná je účasť na regionálnych pretekoch. Výkonnostným cieľom najlepších je splnenie limitov skupiny VP1 (VPŽ 1) poprípade kvalifikácia na M SR.

Ak niektorý plavec vyniká, čo sa týka tréningovej morálky, disciplíny a má ambície plávať lepšie, je možné po dohode trénerov a rodičov jeho dočasné preradenie do skupiny  VP1 resp. VPŽ 1, a tak sa pokúsiť formou navýšenia tréningov o splnenie výkonnostných požiadaviek hore uvedených skupín.

Plavci,  ktorí nie sú odchovanci klubu a majú záujem o zaradenie do skupín VP3 resp. VPŽ 2 môžu  kontaktovať p. Mariána Tomahogha

Kondičné  – nesúťažné plávanie / skupiny KP /

Kondičné plávanie je určené pre plavcov, ktorí sa  chcú zlepšiť v technike plávania a kondícii, ale nemajú záujem sa zúčastňovať pretekov organizovaných SPF. Je však vhodné, aby sa zúčastňovali klubových pretekov a tak si overili svoje výkonnosť. Počet tréningových hodín – 2 hodiny týždenne. Záujem o zaradenie do skupiny KP môžu  konzultovať p. Mariánom Tomahoghom

Kondičné plávanie dospelých / skupina KPD /

Plavecký klub Humenné bude zabezpečovať výlučne trénerskú činnosť, pričom väčšina dospelých plavcov je organizovaná v plaveckom klube

Príspevky na činnosť klubu.

Príspevky na činnosť klubu platia plavci (rodičia) všetkých tréningových skupín. Záväzok uhrádzať príspevky na činnosť klubu vzniká dňom zaradenia plavca do príslušnej tréningovej skupiny. Výška príspevku je fixná a priamo nesúvisí s dochádzkou na tréningy. (nie je to poplatok za absolvované tréningy)    

(Podrobnosti pozrite „ Pravidlá uhrádzania príspevkov na činnosť klubu.“)

(Pozrite tiež: „Prečo platím tak veľa, aby moje deti športovali?„)

Klubový poplatok sa uhrádza štvrťročne, je potrebné ho uhrádzať vždy vopred a to tak, aby k prvému dňu daného štvrťroka bol príspevok zaplatený v pokladni Plaveckého klubu Humenné.

Príklad: Klubový poplatok  na prvý štvrťrok je potrebné uhradiť do 30. januára, ďalšie príspevky do 15. apríla, 15. septembra  a 15. novembra.

Ekonóm klubu vždy skontroluje platby. Plavci ktorí nebudú mať uhradený príspevok, budú vylúčení z tréningového procesu až do doby, keď príspevok bude uhradený. 

2. Vzhľadom na to, že Plavecký klub Humenné je  športový klub zameraný na výkonnostné, resp. vrcholové plávanie, od plavcov sa očakáva takmer 100 % účasť na tréningoch. Preto opakovaná neúčasť na tréningoch z dôvodu krátkodobých prechladnutí, dobiehania študijných povinností, rodinných akcií a pod., nie je vítaná a nie je preto  dôvodom na vyjednávanie o znížení výšky príspevku. 

3.  Nepredvídateľné prerušenie tréningového procesu v priebehu  štvrťroka (napr. úraz, ochorenie s dlhým priebehom liečby….) sa vo vzťahu k uhrádzaniu príspevku rieši individuálne. 

6. V mesiacoch keď Plavecký klub Humenné neorganizuje tréningovú činnosť sa príspevky neplatia.