História

Uplynulo 30 rokov od vzniku plaveckého klubu v Humennom.

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa spomínajú v nasledujúcich pár riadkoch ohliadnutia sa do minulosti i tým, ktorí tam spomínaní nie sú, ale nájdeme ich medzi riadkami. Zvlášť sa chcem poďakovať tým, ktorí boli pri zrode a vydržali to pri vode a deťoch až dodnes – Ing. Zoltánovi Kirschnerovi, Ing. Ladislavovi Láncošovi a Mariánovi Tomahoghovi.

A za čo ďakujem? Plavecký klub hlavne odstraňoval plaveckú negramotnosť detí a v klube sa za 30 rokov naučilo plávať viac ako dvetisícosemstoosemdesiat detí z Humenného a okolia. Podiel na tom má 17 trénerov: Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Marta Malá, Mgr. Milan Osa, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa, Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh, Mgr. Ján Filipovič, Ing. Juraj Mazúch, Ing. PeterBlaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Ing. Michal Bočko, Ing. Anton Bača, Mgr. Zuzana Kvíčalová, Mgr. Erich Serbin a Dušan Levický. (Zvýrazneným písmom sú vyznačení tréneri pôsobiaci v súčasnosti.) 

Plavecký klub vychoval 14 majstrov Slovenska v žiackych kategóriách: Alexander LUČKANIČ, Natália ZELINKOVÁ, Miroslava TURBÁKOVÁ, Branislav ŠUŠČÁK, Ľubica BLAŠKOVÁ, Alina BLAŠKOVÁ, Katarína BLAŠKOVÁ, Radovan VOJNÍK, Nikola ČAJBIKOVÁ, Matej MICIKÁŠ, Martin BABJAK, Filip LEVICKÝ, Lenka MELNIČÁKOVÁ a Lea DINIČOVÁ, ďalší 17-ti plavci získali strieborné či bronzové medaily na majstrovstvách Slovenska v plávaní a to: Jana OROSOVÁ, Patrik TURBÁK, Eduard LEŇKA, Pavol HORANIČ, Pavol BINDAS, Daniel ŠUTKA, Renáta JURSOVÁ, Vladimír MIŠĽAN, Pavol KURŤÁK, Peter HUDÁK, Adam TÓTH, Valentína ŠTEFANOVÁ, Dominika LEVICKÁ, Samuel HUDÁK, Alexandra KUŠNÍROVÁ, Tibor HODBOD a Sarah ČAJBIKOVÁ.

PLAVECKÝ KLUB USPORIADAL:

 • Letné majstrovstvá SR seniorov a juniorov                                         v roku 2000
 • Letné majstrovstvá SR seniorov, juniorov a 14-ročných žiakov       v roku 2011
 • Letné majstrovstvá SR kategórie B                                                       v roku 2003 a 2009
 • Letné majstrovstvá SR kategórie A                                                       v roku 2008
 • Zimné majstrovstvá SR kategórie C                                                      v roku 1997
 • Zimné majstrovstvá SR kategórie B                                                      v roku 1999 a 2007
 • Zimné majstrovstvá SR kategórie A                                                      v roku 2010

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA OCENILA TÝCHTO ČLENOV PLAVECKÉHO KLUBU:

Zlatá plaketa SPF:            Ing. Zoltán Kirschner (2002), Ing. Ján Pencák (2007)

Strieborná plaketa SPF:  Marián Tomahogh (2003, 2009), Ing. Ján Pencák (2003)

Bronzová plaketa SPF:    Ing. Ladislav Láncoš (2003), Ing. Eva Rabajdová (2009),
Magdaléna Hrabcová (2009), Ing. Peter Blaško (2012).

Vo vedení plaveckého klubu sa vystriedali PhDr. Ján VITOSLAVSKÝ, Ing. Zoltán KIRSCHNER, Ing. Ján PENCÁK a Marián TOMAHOGH.


ODDIEL PLAVECKÝCH ŠPORTOV v TJ CHEMLON (1984 – 1993)

Rok 1984

Čím viac sa blížil termín ukončenia krytého kúpaliska v Humennom, tým častejšie niektorí funkcionári Telovýchovnej jednoty Chemlon presadzovali myšlienku, že pri TJ by mal vzniknúť aj oddiel plaveckých športov (ďalej OPŠ).

Názory samotných členov výboru TJ sa rôznili. Boli takí, ktorí tvrdili, že plávanie v Humennom nemá tradíciu, dostatok kvalifikovaných trénerov a ich najväčším argumentom bolo, že nový športový oddiel by zbytočne odčerpával financie, potrebné pre zabezpečenie tradičných športov v meste.

Napriek tomu bol vytvorený prípravný výbor a jeho členovia pod vedením podpredsedu TJ Chemlon Ing. Lauruského pripravili dôvodovú správu, ktorú napokon výbor TJ akceptoval. Z analýzy, ktorá bola súčasťou tejto správy vyplynulo, že nový oddiel bude mať podporu mesta i okresu. Vznik plaveckého oddielu (ďalej PO) podporili aj riaditelia základných škôl, stredných škôl  a učilíšť z mesta. Ich stanovisko ovplyvnila skutočnosť, že veľa detí v školskom veku a študentov nevedelo vôbec plávať. Podporné stanovisko vyjadrili aj združenia rodičov pri školách.

Činnosť prípravného výboru

Dňa 25. 6. 1984 sa zišiel prípravný výbor zložený z ľudí, ktorí s pretekárskym plávaním nemali žiadne skúsenosti. Tento výbor bol poverený výborom TJ Chemlon Humenné založiť OPŠ a vytvoriť pre jeho činnosť podmienky. Dal si za cieľ získať trénerov a od 1. 9. 1984 začať s činnosťou plaveckého oddielu.

Vytvorenie oddielu plaveckých športov

V správe o činnosti prípravného výboru za rok 1984 zo dňa 20. 12. 1984 sa uvádza: „Plavecký oddiel začal svoju činnosť 1. 9. 1984 pod vedením 5-členného výboru. Oddiel viedol podpredseda TJ Chemlon Ing. Vasil Lauruský, členovia výboru boli Vitoslavský, Kazimír, Berta a Kohútová.“

Ďalej sa v správe dočítame: „Už od októbra 1984 začalo svoju činnosť športové stredisko pod vedením Ing. Kirschnera, Ing. Láncoša a pani Malej. Na základe náboru žiakov 3. ročníkov základných škôl sme vybrali 21 chlapcov a 13 dievčat. Základný výcvik potrvá do konca roka 1984.“

Zároveň 20. 12. 1984 bol na návrh Ing. Lauruského zvolený prvý výbor OPŠ v zložení: PhDr. J. Vitoslavský, Ing. M. Kopča, Ing. M. Mikolaj, Ing. Z. Kirschner, J. Belej, E. Kohútová, M. Tomahogh. Vedúcim školského športového strediska plávania pri základnej škole na Švermovej ulici bol poverený M. Osa.

Prvý predseda výboru OPŠ spolu s metodikom TJ Antonom Geletkom pripravili plán činnosti oddielu, ktorý výbor OPŠ začal realizovať. Nebolo ľahké získať trénerov, zabezpečiť ich školenia, školenia rozhodcov a uskutočniť prvé výbery malých plavcov do oddielu.

Ako spomína PhDr. Ján Vitoslavský, prvý predseda OPŠ: „Výbor OPŠ dbal na to, aby nové športové odvetvie v našom meste bolo náležite spropagované. Využívala sa miestna tlač i rozhlas.“

Počet detí VŠP v roku 1984: 34

Rok 1985

Zo spomienok trénera Ing. Zoltána Kirschnera: „Naša prvá účasť na krajských majstrovstvách žiakov bola viac-menej symbolická. Peter Kopča, ako 10-ročný vtedy zaplával 50 m znak za 50,8 s a Petra Farkašová, rovnako 10-ročná, 100 m prsia za 2:31,1 min. Na 200 metrové disciplíny sme si netrúfali vôbec.“

Od 1. 2. 1985 bola zriadená verejná škola plávania (ďalej VŠP), kde v dvoch kurzoch sa učilo plávať 20 detí.

V tomto roku sa doplnil káder trénerov o Ing. Evu Rabajdovú a od septembra boli ako dobrovoľní tréneri prijatí Ing. Štefan Jursa a Ing. Ján Pencák.

Od 3. októbra sa otvorila prípravka pod vedením Milana Osu a Ing. Evy Rabajdovej. Koncom roka podpísal zmluvu s OPŠ Ing. Štefan Jursa.

Výročná schôdza, ktorá sa konala 12. 2. 1986 voľbou doplnila do výboru Pavla Onufráka a z výboru odstúpil Ing. Mikolaj.

Rok 1985 bol teda štartovným rokom kvalitnej činnosti oddielu plaveckých športov. Ďalší rozvoj bol podmienený kvalifikáciou a skúsenosťami trénerov.

Najlepší plavci v roku 1985: Gabriela Kirschnerová, Petra Farkašová a Peter Kopča

Počet detí VŠP v roku 1985: 40

Rok 1986

Ďalší rozvoj OPŠ zaznamenal v tomto roku. Tréneri Ing. Kirschner a Ing. Pencák získali kvalifikáciu trénerov 2. triedy a oddiel získal vyškolením 35 rozhodcov 3. triedy oprávnenie organizovať preteky.

Oddiel zorganizoval preteky Cena Podvihorlatských novín, Pohár riaditeľa Chirany a hlavne preteky družstiev 10-ročných pre oddiely z východného Slovenska O putovný pohár TJ Chemlon.

Na krajských majstrovstvách už naši plavci získali 5-krát 1. miesto. Celoslovenských pretekov Cena PúchovaCena Trenčína pre 10-ročných sa zúčastnili traja plavci PO.

Najlepší plavci v roku 1986: Petra Farkašová, Michal Bočko a Martin Rabajda

Počet detí VŠP v roku 1986: 120

Rok 1987

Bol to rok stabilizácie kádrov a ďalšieho napredovania OPŠ. Krajských majstrovstiev sa zúčastnilo už väčšie množstvo plavcov a majstrovstiev SSR kategórie B sa zúčastnili Michal Bočko a Martin Rabajda. V kategórii C sa úspešne uviedli na celoslovenských pretekoch najmä Lucia Smutková a mladší Alexander Lučkanič, ktorí sa zároveň stali najúspešnejšími plavcami pre tento rok.

Veteraniády v Prešove a Novom Jičíne sa zúčastnili Ing. Jursa a Ing. Kirschner.

Počet detí VŠP v roku 1987: 120

Rok 1988

Zo správy za rok 1988 (7. 2. 1989) citujem: „Výkonnostný vzostup je badateľný aj z prehľadu dosiahnutých medailových umiestnení v rámci krajských majstrovstiev žiactva. Na medailových úspechoch sa podieľali: Erika Láncošová (1975) troma medailami, z ktorých bola jedna zlatá, Alexander Lučkanič (1978) rovnako troma, z toho tiež jedna zlatá,
Lucia Muráňová (1978) získala dokonca 4 medaily, z toho jednu zlatú. Po dvoch získali Peter Kopča (1975) a Lucia Smutková (1977), po jednej Richard Gajdoš (1976) a Emília Bočková (1976).

Dobré individuálne výkony najmä v rámci krajskej súťaže družstiev dosiahli ešte Michal Bočko, František Moravik (dorastenci), Lívia Smutková, Adriana Drábová, Soňa Mikolajová a Peter Bálint (žiaci).“

Ďalej v správe je: „Ak chceme zvýrazniť úspešné výsledky uplynulej sezóny, treba spomenúť predovšetkým mimoriadne cenné 1. miesto Alexandra Lučkaniča, ktoré získal v súťaži
10–ročných žiakov na 100 m prsia časom 1:35,4 v Trenčíne
4. miesto Lucie Smutkovej v disciplíne 200 m prsia výborným časom 3:07,0 na majstrovstvách SSR 11-ročných žiakov v Považskej Bystrici.

Najlepší plavci v roku 1988: Alexander Lučkanič, Richard Gajdoš a Peter Kopča
Lucia Smutková, Lucia Muráňová a Erika Láncošová

Počet detí VŠP v roku 1988: 140

Rok 1989

Pre zlepšenie činnosti oddielu a rastu výkonnosti plavcov sa uskutočnil prvý pokus o vytvorenie športovej triedy plavcov na spoločnom zasadnutí výboru OPŠ TJ Chemlon a výboru stolnotenisového oddielu (ďalej STO) TJ Chemkostav dňa 10. 4. 1989. V zápise zo zasadnutia za prítomnosti zástupcov výboru OPŠ (PhDr. Ján Vitoslavský, Ing. Milan Kopča, Ing. Zoltán Kirschner, Emília Kohútová, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Ján Pencák) a výboru STO (Ing. Ján Kašuba, František Karandyšovský) sa uvádza: “So zriadením športovej triedy plávania v školskom roku 1988/89 bol daný súhlas odborom školstva Krajského národného výboru a tiež konzultácie s vedením odboru školstva Okresného národného výboru v Humennom o možnostiach zriadenia školskej triedy plávania boli pozitívne. Z rôznych organizačných príčin však k vytvoreniu športovej triedy nedošlo.“

Ďalej sa v spomínanom zápise uvádza: „Z uvedených dôvodov zástupcovia výborov dvoch oddielov navrhujú v školskom roku 1989/90 zriadiť pri ZŠ Švermova spoločnú športovú triedu plávania a stolného tenisu v počte 26 až 28 žiakov. Jedná sa o jednu triedu 3. ročníka, v ktorej by boli sústredení plavci a stolní tenisti v rovnakom počte.“ Pokus sa nepodarilo zrealizovať.

Správa výboru OPŠ za rok 1989 (17. 1. 1990): „Na majstrovstvách Slovenska sme v uplynulom roku získali tri 4. miesta, jedno 7. miesto, štyri 8. miesta, dve 9. miesta a dve 10. miesta. Umiestnenie na 4. mieste dosiahla Zuzana Kvíčalová v kategórii 10-ročných a dvakrát Lucia Smutková v kategórii 12-ročných, čo možno považovať za veľký úspech.“

Ďalej sa uvádza: „Zmieniť sa treba o súčasnom stave tréningových možnosti. V súvislosti s haváriou krytej plavárne je vlastne tréningový proces nemožný. Robíme však všetko preto, aby sa tento negatívny dopad na kvalitu našej práce zmiernil.“

Rady trénerov v roku 1989 rozšírili Mgr. Ján Filipovič a Marián Tomahogh. Od výročnej schôdze OPŠ 7. 2. 1989 začal pracovať výbor v zložení: PhDr. Ján Vitoslavský, Ing. Milan Kopča, Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Marián Tomahogh, Emília Kohútová, Ing. Ján Pencák.

Najlepší plavci v roku 1989: Michal Bočko, Richard Gajdoš a Peter Kopča
Lucia Smutková, Zuzana Kvíčalová a Viera Mikolajová

Počet detí VŠP v roku 1989: 150

Rok 1990

Havária podhľadu bazéna, ktorá v rokoch 1989 až 1990 na viac ako rok prerušila riadny tréningový proces prispela k rozpadu jednej generácie plavcov. Raz týždenne pol roka sa trénovalo v Medzilaborciach v bazéne Stredného odborného učilišťa strojárskeho, čo sprostredkoval Ing. Ján Pencák. Podchytila sa len najmladšia generácia, ktorá to vydržala. Bol to rok pravdy a plavecký oddiel vďaka trénerom to predsa prežil.

Počet detí VŠP v roku 1990: 120

Rok 1991

V správe o činnosti za tento rok sa na výročnej schôdzi OPŠ konanej 22. 1. 1992 konštatuje: „Uplynulý rok priniesol v činnosti TJ celý rad problémov a dá sa povedať, že ukončil jednu veľkú kapitolu celej organizácie. Príčiny sú známe a nie je potrebné ich rozvádzať. Nemožno však obísť skutočnosť, že odlúčením futbalového oddielu  (lepšie povedané, celého futbalu) od TJ sa ťažká finančná situácia TJ ešte neúmerne viac skomplikovala.“

Na inom mieste tejto správy sa uvádza: „Najúspešnejšou kategóriou bola najmladšia, najmä zásluhou Mirky Popíkovej, ktorá na letných i zimných majstrovstvách Slovenska zhodne obsadila 4. miesta v disciplíne 50 m prsia. V kategórii B sa najlepšie umiestňovala Zuzana Kvíčalová v prsiarskych disciplínach a Miroslav Vojník v znaku. Veľmi cenným výsledkom je tiež umiestnenie Viery Mikolajovej na 10. mieste v disciplíne 100 m voľný spôsob na M-SR žiakov kategórie A vzhľadom na neporovnateľne horšie podmienky u nás, než aké mali ostatné plavecké oddiely.“

Ďalej sa v správe dočítame: „Priaznivo sa vyvíja situácia v najnižších kategóriách, kde nám vyrastá dosť talentov sústredených v športovej triede na ZŠ na Duchnovičovej ulici. Ukazuje sa, že táto forma má nesporné prednosti a že je potrebné ju naďalej rozvíjať. Škoda len, že v súčasnej dobe je v súvislosti s preorganizovaním tejto školy na školu cirkevnú aj otázka existencie športovej triedy zatiaľ nejasná.“ Športová trieda bola zriadená od septembra v školskom roku 1991/92 ako trieda plavcov a stolných tenistov.

Najlepší plavci v roku 1991: Miroslava Popíková, Zuzana Kvíčalová, Miroslav Vojník
a Viera Mikolajová

Počet detí VŠP v roku 1991: 120

Rok 1992

Bol úspešným pre mladé plavkyne OPŠ. Prvé výrazné úspechy správa z výročnej členskej schôdze hodnotí nasledovne (22. 1. 1993): „V kategórii 10–ročného žiactva v Nižnej na Orave získala Natália Zelinková dve prvenstvá na 50 m prsia a 100 m prsia (1:36,4), tretie miesto na 100 m polohové preteky a štvrtá doplávala na 50 m motýlik. Časom 41,9 s na 50 m prsia vyrovnala slovenský rekord. Jana Orosová na 50 m znak získala tretie miesto. V decembri v Handlovej Zelinková opäť zvíťazila v oboch prsiarskych disciplínach, pričom na 50 m prsia vytvorila nový slovenský rekord časom 41,3 (neuznaný pre nesplnenie podmienok zo strany rozhodcov). 100 m prsia zaplávala v čase 1:33,7. Jana Orosová bola opäť tretia na 100 m znak“.

Ďalej sa v správe uvádza: „Výborné výsledky v kategórii 10-ročných žiakov sú vlastne prvým ovocím dva a polročného pôsobenia športovej triedy. Po mnohých nejasnostiach okolo vytvorenia cirkevnej školy na ZŠ Duchnovičova hľadal výbor OPŠ možnosti pre činnosť na iných školách. V ústrety vyšla ZŠ na ulici Dargovských hrdinov (riaditeľ Mgr. Miroslav Postiháč), kde od školského roku 1992/93 sú sústredení žiaci 3., 4. a 5. ročníka, pričom 15 žiakov je vedených v športovej triede a 34 žiakov, mimo piatakov, v školskom športovom stredisku (ďalej ŠŠS).“

Najlepší plavci v roku 1992: Natália Zelinková, Jana Orosová

Počet detí VŠP v roku 1992: 120

Hlavný sponzor: CHEMLON, a. s., Humenné (1984 – 1993)

Predseda:             Ing. Vasiľ Lauruský (26. 6. – 20. 12. 1984);

                               PhDr. Ján Vitoslavský (20. 12. 1984 – 22. 1. 1993) 

Členovia prípravného výboru (25. 6. 1984 – 20. 12. 1984): Ing. Vasiľ Lauruský,
PhDr. Ján Vitoslavský, Cyril Berta, Emília Kohútová, Michal Kazimír

Členovia výboru (20. 12. 1984 – 12. 2. 1986): PhDr. Ján Vitoslavský, Ing. Milan Kopča,
Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Marián Mikolaj, Marián Tomahogh, Ján Belej,
Emília Kohútová

Členovia výboru (12. 2. 1986 – 7. 2. 1989): PhDr. Ján Vitoslavský, Ing. Milan Kopča,
Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Emília Kohútová, Marián Tomahogh, Pavol Onufrák

Členovia výboru (7. 2. 1989 – 22. 1. 1993): PhDr. Ján Vitoslavský, Ing. Milan Kopča,
Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Marián Tomahogh, Emília Kohútová, Ing. Ján Pencák

Tréneri:                 Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Marta Malá, Mgr. Milan Osa, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa, Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh,
Mgr. Ján Filipovič

Medailisti z M-SR: Natália Zelinková, Alexander Lučkanič, Jana Orosová


PLAVECKÝ ODDIEL v TJ CHEMES Humenné (1993 – 1996)

Rok 1993

22. 2. 1993 nástupníckou organizáciou po TJ Chemlon sa stala novozaložená TJ CHEMES, ktorej súčasťou sa okrem tenisového, turistického, nohejbalového, volejbalového a atletického stal tiež plavecký oddiel. Nastali nemalé finančné problémy.

V správe o činnosti OPŠ za rok 1993 (23. 2. 1994) sa dočítame: „V roku 1993 bolo v SPF registrovaných 48 našich pretekárov a 8 trénerov a rozhodcov, k nim pribudli v tom roku žiaci 3. ročníka, takže súčasný stav registrovaných pretekárov je 63. Do športových tried v ZŠ Dargovských hrdinov je zaradených 23 žiakov 5. a 6. ročníka a v Školskom športovom stredisku (ŠŠS) 35 žiakov 3. a 4. ročníka.“

V správe sa ďalej uvádza: „Výkonnostné ciele z výročnej členskej schôdze (VČS) v roku 1993 sme splnili. 69 umiestnení do 10. miesta 18-tich našich pretekárov na majstrovstvách Slovenska svedčí o tom, že máme nielen vynikajúcich jednotlivcov, ale aj silný kolektív, ktorý dáva záruky dobrých výkonov i v ďalších rokoch. Osobitne cenné úspechy dosiahli Zelinková – tri prvé miesta, jedno druhé a jedno tretie, Turbáková jedno prvé, Turbák jedno tretie a Horanič jedno tretie miesto. Uznanie zasluhujú i ďalší – Vojník, Bindas, Bartuš, Komarc, Tesař, Jalč, V. Mikolajová, Kvíčalová, Orosová, Buocová, Hájniková, Martonová, Popíková, Vojvodinská, Demjanová (umiestnenia do 10. miesta), A. Vacková, Mazúch a Ambroz.“

Dôležité je tiež odcitovať: „Zásluhou výdatnej sponzorskej podpory IVV, s. r. o., Humenné (PhDr. Ivan Buoc) v hodnote 160 tis. Sk sme v roku 1993 preklenuli hroziaci rozpad oddielu pre nedostatok finančných prostriedkov na úhradu prenájmu bazéna. V tomto smere je pre nás veľkým prínosom uznesenie mestského zastupiteľstva v Humennom o bezplatnom užívaní bazéna.“

Od výročnej členskej schôdze konanej 22. 1. 1993 riadil OPŠ už nový výbor v zložení: Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Milan Kopča, Ing. Ján Pencák, Ing. Juraj Mazuch.

Umiestnenie jednotlivcov na M-SR:

Miroslava TURBÁKOVÁ (C)   1. miesto (1x – Handlová: 50 m M 39,3)

Natália ZELINKOVÁ (B)           1. miesto (2x – Poprad: 200 m P 3:20,4; 100 m P 1:31,8

                                                                      1x – Trnava: 100 m P 1:28,1)

                                         2. miesto (1x)

                                         3. miesto (1x)

Patrik TURBÁK (B)                   3. miesto (1x)

Pavol HORANIČ (C)                 3. miesto (1x)

Počet detí VŠP v roku 1993: 100

Rok 1994

V Ročenke plaveckého oddielu sa konštatuje, že v roku 1994 bolo v plaveckom oddiele registrovaných 58 žiakov, 2 dorastenky, 7 mužov, 1 žena, 8 trénerov a rozhodcov. Z kolektívu odišiel tréner Ing. Mazuch a od 1. 9. 1994 bol OPŠ riadený výborom zloženým len z trénerov: Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Natália ZELINKOVÁ (B)           1. miesto (Dolný Kubín: 100 m P 1:25,18)

                                                    3. miesto (200 m P)

Branislav ŠUŠČÁK (C)             1. miesto (Handlová: 50 m P 44,2; Prešov: 50 m P 39,8)

                                                    2. miesto (100 m PP)

Patrik TURBÁK (B)                   2. miesto (200 m P)

                                                    3. miesto (100 m P)

Pavol BINDAS (B)                     3. miesto (50 a 100 m VS)

Daniel ŠUTKA (C)                     3. miesto (50 m M)

a 41 umiestnení do 10. miesta: Miroslav Vojník, Jana Orosová, Michal Bartuš, Maroš Kováč.

Umiestnenia štafiet na M-SR:

Pavol BINDAS, Patrik TURBÁK, Michal BARTUŠ, Vlastimil TESAŘ (B)

                                                    1. miesto (Spišská Nová Ves: 4x 50 m VS)

                                                    2. miesto (Spišská Nová Ves: 4x 50 m PP)

Pavol BINDAS, Patrik TURBÁK, Michal BARTUŠ, Alexander LUČKANIČ (B)

                                                    3. miesto (Dolný Kubín: 4x 50 m PP)

Jana OROSOVÁ, Natália ZELINKOVÁ, Zuzana HÁJNIKOVÁ, Júlia VOJVODINSKÁ (B)

                                                    3. miesto (Dolný Kubín: 4x 50 m PP)

Počet detí VŠP v roku 1994: 100

Rok 1995

Zo správy: „Dobre sa rozbehla rozhodcovská činnosť. Vyškolilo sa 8 nových rozhodcov 3. triedy, za čo patrí poďakovanie Ing. Pencákovi, ktorý školenie zorganizoval.“

V Ročenke plaveckého oddielu sa konštatuje, že v roku 1994 bolo v plaveckom oddiele registrovaných 66 žiakov, 1 dorastenka, 7 trénerov a 8 rozhodcov. Spolu teraz plavecký oddiel registruje 15 rozhodcov, čo mu umožňuje uskutočňovať preteky nielen miestneho významu, ale aj majstrovské súťaže v rámci regiónu i Slovenska.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Ľubica BLAŠKOVÁ (C)        2. miesto (50 m M)

                                               3. miesto (100 m P, 100 m PP)

a 30 umiestnení do 10. miesta: Eduard Leňka, Jana Barňáková, Radoslav Horvát, Martina Vacková, Pavol Horanič, Jana Buocová, Martin Komarc, Zuzana Hájniková, Michal Jalč, Branislav Šuščák, Patrik Turbák, Zuzana Kvíčalová.

Počet detí VŠP v roku 1995: 100

Rok 1996

Z TJ Chemes k 30. 6. 1996 odišli volejbalisti. Zo zápisnice zasadnutia výkonného výboru TJ Chemes Humenné konaného 9. 9. 1996 čítame: „Prítomní Marián Tkáč, Ing. Anton Kovaľ, Ing. Zoltán Kirschner, Pavel Dukovský, Ing. Marián Mihok, Ing. Ján Hudák – je nutné počítať s tým, že Chemes, a. s. bude v budúcnosti viac podporovať volejbalový oddiel LINDA Chemes. Je predpoklad, že v budúcom roku dostaneme iba 30 % z finančných prostriedkov na pokrytie rozpočtu jednotlivých oddielov. Odčlenenie volejbalového oddielu (30. 6. 1996): Marián Tkáč, predseda TJ CHEMES, informoval prítomných predsedov, že volejbalový oddiel sa odčlenil od TJ a vznikol samostatný oddiel pod názvom LINDA – CHEMES Humenné. Oddiel neprevzal žiadny majetok ani záväzky.“

V tomto roku posilnil rady trénerov Ing. Peter Blaško a zároveň bol kooptovaný do výboru OPŠ.

Registrácia: 58 plavcov, 7 trénerov a 6 rozhodcov.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Ľubica BLAŠKOVÁ (B)            1. miesto (Nové Zámky: 50 m P 41,56; 100 m PP 1:24,30)

                                              2. miesto (2x 100 m PP, 50 m M, 100 m PP)

                                              3. miesto (2x 100 m P, 50 m M)

Branislav ŠUŠČÁK (B)            2. miesto (100 m PP)

                                               3. miesto (2x 100 m P, 100 m PP)

Eduard LEŇKA (B)                   2. miesto (200 m Z)

                                              3. miesto (200 m Z)

Renáta JURSOVÁ (C)              3. miesto (50 m Z)

Vladimír MIŠĽAN (C)              3. miesto (100 m M)

Zuzana KVÍČALOVÁ (J)          4. miesto (50 m P)

a 86 umiestnení do 10. miesta: Matej Hreško-Štefanko, Martin Komarc, Martina Vacková, Patrik Turbák, Miroslav Rimár, Jana Barňáková, Jana Buocová, Pavol Horanič, Beáta Hromuľáková, Andrea Figuľová, Michal Jalč, Anna Vacková.

Počet detí VŠP v roku 1996: 100

Hlavný sponzor:     CHEMES, a. s., Humenné

Predseda:               Ing. Zoltán Kirschner (22. 1. 1993 – 1. 2. 2002)

Členovia výboru (22. 1. 1993 – 1. 9. 1994): Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš,
Ing. Milan Kopča, Ing. Ján Pencák, Ing. Juraj Mazúch

Členovia výboru (1. 9. 1994 – 1. 9. 1999): Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš,
Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa,
Ing. Peter Blaško (od 1. 3. 1996)

Tréneri:                   Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Ján Pencák, Marián Tomahohgh, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa, Ing. Peter Blaško, Mgr. Ján Filipovič a Ing. Juraj Mazúch

Medailisti z M-SR: Natália Zelinková, Miroslava Turbáková, Patrik Turbák, Pavol Horanič,
Branislav Šuščák, Pavol Bindas, Daniel Šutka, Michal Bartuš, Vlastimil Tesař, Alexander Lučkanič, Jana Orosová, Zuzana Hájniková, Lucia Vojvodinská, Ľubica Blašková, Eduard Leňka, Renáta Jursová, Vladimír Mišľan


PLAVECKÝ ODDIEL v ŠK LABOREC
(1997 – 2003)

Rok 1997

Dňa 4. 6. 1997 prípravný výbor zvolal ustanovujúce valné zhromaždenie Športového klubu Laborec Humenné. Z uznesenia sa dozvedáme: „Valné zhromaždenie konštatuje:

 1. Kolektívnymi členmi ŠK LABOREC sa dňom 4. 6. 1997 stávajú: plavecký, atletický, tenisový, nohejbalový a turistický oddiel. Členovia týchto oddielov súhlasili so stanovami ŠK LABOREC schválenými Ministerstvom vnútra SR 8. 4. 1997.
 2. V súlade so stanovami, čl. 5.3.1 bude ŠK LABOREC v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia riadiť Výkonný výbor v zložení:

Predseda:   Ing. Ján Pencák.

Členovia:     Ing. Zoltán Kirschner, Pavel Dukovský, Anton Kovaľ, Ing. Marián Mihok,
Ing. Ján Hudák a Dana Petrušovská.“

Plavecký oddiel už pod novou značkou usporiadal 13. – 14. decembra 1997 poprvýkrát zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní žiakov kategórie C (10–roční žiaci). Poverenie dostal oddiel od SPF a tieto majstrovstvá po všetkých stránkach dopadli úspešne. Hlavným sponzorom podujatia bol Chemes, a. s. Majstrovstvá otvoril primátor mesta Humenné Ing. Ján Pavlík. Podujatie sponzorsky podporili aj ďalšie firmy na území mesta.

Registrácia: 79 plavcov, 7 trénerov a 15 rozhodcov

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Eduard LEŇKA (A)               2. miesto (100 m Z)

a 34 umiestnení do 10. miesta: Branislav Šuščák, Radovan Vojník, Ľubica Blašková, Miroslav Rimár, Vladimír Mišľan, Zuzana Hájniková, Michal Jalč, Martin Komarc, Renáta Jursová, Anna Vacková.

Počet detí VŠP v roku 1997: 100

Rok 1998

Vo výročnej správe PO sa konštatuje (27. 1. 1999): „Tri žiacke majsterky Slovenska, to je doteraz najväčší úspech nášho plaveckého oddielu. Takto môžeme charakterizovať uplynulý rok 1998, štrnásty rok našej činnosti.“ 

Ďalej sa v správe uvádza: „Nesmieme zabudnúť ani na celkovú kondíciu, alebo ak chcete suchú prípravu plavcov, kde by mali mať rozhodujúci vplyv športové triedy. Z hľadiska finančného efektu je pozitívnym otvorenie športovej triedy žiakov 5. ročníka, na čom má veľkú zásluhu riaditeľ ZŠ Dargovských hrdinov Mgr. Miroslav Postiháč. Žiaľ musím otvorene konštatovať, že v tejto oblasti naše predstavy neboli splnené, predovšetkým nás mrzí nezáujem triednych učiteľov o dianie v bazéne.“ Dodal by som:  hlavne učiteľov telesnej výchovy v škole.

Registrácia: 77 plavcov, 7 trénerov a 13 rozhodcov

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Alina BLAŠKOVÁ (C)               1. miesto (Handlová: 100 m PP 1:29,84; 200 m PP 3:10,46

                                                                       Prešov: 100 m VS 1:12,70)

                                                    2. miesto (Handlová: 100 m VS,

                                                                       Prešov: 50 m VS, 400 m VS, 200 m PP)

                                                    3. miesto (Handlová: 200 m VS, Prešov: 100 m PP)

Katarína BLAŠKOVÁ (C)         1. miesto (Prešov: 50 m P 42,88)

                                                    2. miesto (Prešov: 100 m P)

Ľubica BLAŠKOVÁ (A)            1. miesto (Dolný Kubín: 100 m P 1:22,16)

                                                    2. miesto (Košice: 200 m P)

                                                    3. miesto (Košice: 50, 100 a 200 m VS, 200 m PP,

                                                                       Dolný Kubín: 200 m PP)

Eduard LEŇKA (A)                    3. miesto (Košice: 100 m Z)

a 58 umiestnení do 10. miesta: Monika Šalátová, Radovan Vojník, Matej Hreško-Štefanko, Pavol Kurťák, Jaroslava Bachurová, Martin Fékesházy.

Počet detí VŠP v roku 1998: 100

Rok 1999

Zo správy z výročnej členskej schôdze (7. 7. 2000): „Činnosť PO ŠK LABOREC v roku 1999 sa niesla v znamení 15. výročia založenia plaveckého oddielu v Humennom. Vyvrcholením nášho úsilia a ocenením našej práce zo strany Slovenskej plaveckej federácie (ďalej SPF) bolo pridelenie majstrovstiev Slovenska v plávaní 11 a 12-ročných žiakov nášmu mestu v dňoch 11. a 12. decembra. Plavecký oddiel v spolupráci s mestskými orgánmi a za prispenia mnohých sponzorov zvládol organizáciu pretekov vynikajúco, čo vysoko hodnotila SPF. O úspech pretekov sa veľkou mierou pričinili aj naši plavci, keď získali spolu 9 medailí.“

Na inom mieste sa píše: „Za najväčší úspech v minulom roku však považujeme 3. miesto 14-ročnej žiačky Ľubice Blaškovej v kategórii dorasteniek na najvýznamnejších pretekoch na Slovensku – Veľkej cene Slovenska v Bratislave. Týmto skvelým výkonom sa Ľubica Blašková rozlúčila s našim oddielom a prestúpila do Plaveckého klubu Banská Bystrica, kde pokračuje v športovej kariére v oveľa lepších podmienkach, ktoré poskytuje športové gymnázium v Banskej Bystrici.“ 

V tomto roku ukončil trénerskú činnosť Ing. Štefan Jursa a nahradil ho a zároveň bol kooptovaný do výboru Mgr. Peter Vitoslavský.

Registrácia: 68 plavcov, 8 trénerov a 12 rozhodcov

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Alina BLAŠKOVÁ (B)                1. miesto (1x – Humenné: 200 m VS 2:26,60)

                                                    2. miesto (3x)

                                                    3. miesto (2x)

Katarína BLAŠKOVÁ (B)         2. miesto (1x)

                                                    3. miesto (1x)

Pavol KURŤÁK (B)                   3. miesto (1x)

Počet detí VŠP v roku 1999: 110

Rok 2000

Podľa pôvodného plánu a predpokladov vrcholom tejto plaveckej sezóny mal byť nultý ročník pretekov Cena mesta Humenné dňa 3. júna v otvorenom 50 m bazéne, čím sme mali otestovať vonkajší bazén a pretekársky ho spojazdniť. Podarilo sa vychytať nedostatky a už sa to rozbehlo.

No vyvrcholením sa neočakávane stali letné majstrovstvá Slovenska v plávaní dorastencov a seniorov na letnom kúpalisku 14. – 16. júla 2000. Týždeň po ME v Helsinkách, zároveň pred Letnými OH 2000 v Sydney v Austrálii, sa nám zo štyroch nominovaných olympionikov podarilo ukázať Humenčanom dvoch – Machoviča a Korbašovú, kým Moravcová a Walterová absentovali. Majstrovstvá za slnka, vetra i dažďa, za prítomnosti celej generality plávania (prezident SPF Mgr. Bazálik, predseda SPZ Ing. Čambor, generálny sekretár SPZ Ďurian), otvárali generálny riaditeľ hlavného sponzora CHEMES, a. s. Ing. Matias a zástupca primátora mesta Humenné Dr. Suchý. Za tri dni sme boli múdrejší a mohli sme hodnotiť. M-SR sa zúčastnilo 26 oddielov (Humenčania skončili na 15. mieste). Predseda PO Ing. Zoltán Kirschner bol riaditeľom pretekov, Marián Tomahogh mal na starosti technické zabezpečenie.

Rozhodcami na týchto majstrovstvách z domácich boli Ing. Ján Pencák, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Peter Blaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Miroslav Vojník, st. a Miroslav Vojník, ml. Na organizácii sa podieľal i Ing. Ladislav Láncoš a Miroslava Tomahoghová. Hospodársku a finančnú agendu úspešne zvládla hospodárka ŠK Laborec Magdaléna Hrabcová. Ubytovanie zabezpečoval Ing. Ján Pencák.

Najlepšie umiestnenie z domácich zaznamenala Zuzana Kvíčalová, ktorá v disciplíne 50 m prsia skončila na 11. mieste. Na M-SR plávali ďalšie domáce plavkyne Alina Blašková, Katarína Blašková a Jaroslava Bachurová a plavci Michal Jalč, Ján Ambroz a Martin Fékesházy. Majstrovstvá Slovenska skončili pre organizátorov úspešne – zvládli sme vrcholné podujatie a hlavne získali sme nové skúsenosti a poučili sa.

Ako k tomu došlo?

Do 1. apríla ešte o tom vôbec nikto ani nesníval, niežeby uvažoval. Otcami myšlienky a zároveň spustenia lavíny sa stali Ing. Zoltán Kirschner a Ing. Ján Pencák. Na konferencii SPF v Bratislave, v kongresovej hale SZTK: Mesto Štúrovo sa vzdalo organizácie týchto majstrovstiev. „Berieme?“ spýtal sa Zolo spontánne. „Daj prihlášku.“ akoby samozrejme odpovedal Jano. A o mesiac, aj keď v termíne šibeničnom, sa v Humennom rozbiehalo s prípravami. Dráhy, technické vybavenie bazéna, žrde pre zástavy, stupne víťazov, navíjacie kolesá na dráhy, ubytovanie, stravovanie, sponzorské, plagáty a ktovie čo ešte…

Prvýkrát sa zorganizovalo pre plavcov sústredenie v Chorvátsku – Živogošče.

Zo správy z výročnej schôdze zo 6. 2. 2001: „Úspešnosť plaveckého oddielu však závisí predovšetkým od dosiahnutých výkonov samotných plavcov. V roku 2000 bol našim najúspešnejším plavcom 13-ročný Radovan Vojník, ktorý vo svojej kategórii získal titul majstra Slovenska v disciplíne 100 m motýlik a ďalšie tri bronzové medaily.12-ročné sestry Alina a Katarína Blaškove boli menej úspešné ako v predchádzajúcom roku. Z ostatných plavcov si vybojovali právo účasti na majstrovstvách Slovenska v individuálnych disciplínach len Lukáš Jalč (1989), Monika Šalátová (1988), Pavol Kurťák (1988) a Matej Hreško-Štefanko (1986).“

Registrácia: 67 plavcov, 8 trénerov a 8 rozhodcov

Počet detí v športových triedach ZŠ Dargovských hrdinov: 22 plavcov

Počet detí v ŠŠS: 14 plavcov

Počet detí VŠP: 100

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Radovan VOJNÍK (A)               1. miesto (Trnava: 100 m M 1:09,26)

                                                    3. miesto (3x)

Alina BLAŠKOVÁ (B)               2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (2x)

Katarína BLAŠKOVÁ (B)         2. miesto (2x)

Rok 2001

Uplynulý rok môžeme hodnotiť ako rok úspešný. Výročná schôdza plaveckého oddielu ŠK LABOREC Humenné sa konala 1. 2. 2002. Správu predniesol predseda plaveckého oddielu Ing. Kirschner: „Vyhodnotiť najlepších jednotlivcov za rok 2001 nebolo ťažké. Ich mená sú totožné s tými, ktorí bodovali za oddiel. Z nich však vyniká titul majsterky Slovenskej republiky Kataríny Blaškovej v kategórii 13-ročných žiačok v disciplíne 400 m voľný spôsob (4:50,94) a aj ďalšie štyri medailové umiestnenia. Z chlapcov bol najúspešnejší Radovan Vojník, aj keď v tomto roku sa na medailové umiestnenie nedostal. Spolu sa plavci ŠK LABOREC na žiackych majstrovstvách umiestnili do 10. miesta 34-krát.“

Podvihorlatské noviny, ročník XLIII, číslo 3, 14. 1. 2002 v článku Ing. Pencáka „Katarína Blašková – majsterkou SR“ (str. 11: Úspešný rok 2001 plavcov ŠK Laborec): „Okrem Kataríny Blaškovej, Radovana Vojníka a Lukáša Jalča sa umiestnili do desiateho miesta ešte Alina Blašková, Monika Šalatová a Pavol Kurťák.“

Na iných miestach správy o činnosti sa dočítame: „Plavecký oddiel ŠK Laborec sa v roku 2001 umiestnil v hodnotení 40 plaveckých oddielov a klubov SPF na 20. mieste.“

„Okrem športového plávania sme sa, ako každý rok, venovali výcviku talentovanej mládeže vo veku 6 až 9 rokov s cieľom doplniť a omladiť našu členskú základňu. Prvýkrát sme vyskúšali dva termíny začiatku kurzov a to v septembri a marci, čo sa odzrkadlilo na vyššom počte frekventantov. Základný plavecký výcvik absolvovalo 106 detí, z ktorých 26 pokračovalo v zdokonaľovacom plaveckom výcviku. Systém dvoch nástupných termínov sa osvedčil a mienime v ňom pokračovať aj v tomto roku.“

Mesto Humenné a Slovenská televízia spolu s PO ŠK Laborec zorganizovali humánno-športovú akciu Plavecká štafeta miest 500x 100 m (10. 10. 2001), v ktorej mesto Humenné obsadilo 14. miesto. Zúčastnilo sa jej 508 obyvateľov mesta a okolia a na„Konto nádeje“ sa vyzbieralo 5 085 Sk.

Je na škodu a chybou, že jediným, kto reprezentoval ŠK Laborec Humenné na zimných majstrovstvách Slovenska dorastu a seniorov v Trenčíne (30. 11. – 2. 12. 2001) bol rozhodca Ing. Ján Pencák.

Plavecký oddiel absolvoval letné sústredenie v Chorvátsku na ostrove Krk (mesto Krk, kemping Ježevac, 31. 8. – 9. 9. 2001), ktorého sa zúčastnila väčšina plavcov kategórie A, B a tréneri.

Umiestnenie jednotlivcov na M-SR:

Katarína BLAŠKOVÁ (A)         1. miesto (Handlová: 400 m VS 4:50,94)

                                                    2. miesto (3x)

                                                    3. miesto (1x)

Registrácia: 64 plavcov, 8 trénerov a 8 rozhodcov

Počet detí VŠP v roku 2001: 106

Rok 2002

Zápisnica z výročnej členskej schôdze plaveckého oddielu (1. 2. 2002): „Mgr. Vitoslavský predložil návrh na doplnenie výboru o dvoch trénerov, a to: Ing. Anton Bača a Ing. Michal Bočko. Jednomyseľným hlasovaním boli zároveň doplnení za riadnych členov výboru plaveckého oddielu.“

Uznesenie z výročnej  členskej schôdze plaveckého oddielu v odseku „schvaľuje“ v bode 4 (1. 2. 2002) (text je zapísaný nasledovne):

Predseda: Marián TOMAHOGH

Členovia: Ing. Anton Bača, Ing. Peter Blaško, Ing. Michal Bočko, Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Ján Pencák, Ing. Eva Rabajdová,. Mgr. Peter Vitoslavský a Magdaléna Hrabcová“.

Na konferencii SPF 13. 4. 2002 v Bratislave odovzdal prezident SPZ Ing. Milan Čambor „Zlatú plaketu SPF“ Ing. Zoltánovi Kirschnerovi pri príležitosti životného jubilea (60 rokov) a za dlhoročnú prácu v plaveckom športe na Slovensku.

Jednou z úloh na tento rok, ktorá bola prijatá na výročnej členskej schôdzi, bolo pripraviť osamostatnenie sa plaveckého oddielu a jeho odčlenenie z ŠK Laborec. Bol zostavený prípravný výbor v zložení: Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák a Mgr. Peter Vitoslavský. V decembri 2002 bola úloha splnená a plavci sa už na rok 2003 registrovali pod novým názvom Plavecký  klub  CHEMES  Humenné.

Výkonnostne to bol rok stagnácie. Podľa Ročenky 2002 plaveckého oddielu ŠK Laborec: „Na majstrovstvách Slovenska sme v tomto roku nezískali žiadnu medailu. Do 10. miesta to bolo 23-krát. Piatym miestom boli najúspešnejší Radovan Vojník na 50 m voľný spôsob (27.18) v Košiciach a Katarína Blašková na 200 m znak (2:37.82) v Trnave. Do desiateho miesta sa ešte umiestnili Alina Blašková, Lukáš Jalč, Monika Šalátová a Pavol Kurťák.“

16. júna 2002 bol v Humennom usporiadaný 2. ročník Ceny mesta Humenné v plávaní, na ktorom sa vo vonkajšom 50 m bazéne okrem družstiev, už tradičných, z východu Slovenska zúčastnili aj plavci z maďarského Miškolca.

V auguste plavci absolvovali sústredenie v Chorvátsku – Lanterna camp Poreč, kde sa Alina Blašková stala Miss pláže a za odmenu absolvovala výlet loďou do Benátok.

Rady trénerov od septembra doplnila dobrovoľná trénerka, bývalá plavkyňa, Mgr.Zuzana Kvíčalová.

Počet detí VŠP v roku 2002: 80

Hlavný sponzor:                   CHEMES, a. s., Humenné

Predseda TJ ŠK Laborec:   Ing. Ján Pencák

Predseda PO:                       Ing. Zoltán Kirschner

Členovia výboru (1. 9. 1994 – 1. 9. 1999): Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš,
Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh, Ing. Eva Rabajdová,
Ing. Štefan Jursa, Ing. Peter Blaško (od 1. 3. 1996)

Členovia výboru (1. 9. 1999 – 1. 2. 2002): Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš,
Ing. Ján Pencák, Marián Tomahogh, Ing. Eva Rabajdová,
Ing. Peter Blaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Magdaléna Hrabcová (ekonomicko-organizačná činnosť od 6. 2. 2001),
Ing. Michal Bočko (od 10/2001)

Členovia výboru (1. 2. 2002 – 19. 12. 2003): Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák,
Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Eva Rabajdová,
Ing. Peter Blaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Ing. Michal Bočko,
Ing. Anton Bača (od 1. 2. 2002), Magdaléna Hrabcová (ekonomicko-organizačná činnosť), Mgr. Zuzana Kvíčalová (od 15. 9. 2002)

Tréneri:                                 Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán Kirschner, Ing. Ladislav Láncoš,
Marián Tomahogh, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Štefan Jursa,
Ing. Peter Blaško, Mgr. Peter Vitoslavský, Ing. Michal Bočko,
Ing. Anton Bača, Mgr. Zuzana Kvíčalová.

Medailisti z M-SR:                Eduard Leňka, Alina Blašková, Katarína Blašková, Ľubica Blašková,
Radovan Vojník, Pavol Kurťák.


PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ
(od roku 2003)

Rok 2003

„Vrcholom letnej plaveckej sezóny v Humennom boli majstrovstvá Slovenska kategórie B (12 a 13-roční), ktoré usporiadal PK CHEMES v otvorenom 50 m bazéne v dňoch 20.–22. 6. 2003. Tieto majstrovstvá slávnostne otvoril predseda PK Chemes Marián Tomahogh za asistencie generálneho sponzora Chemes, a. s., ktorého zastupoval Ing. Štefan Topľanský. Mesto Humenné na slávnostnom otvorení zastupoval zástupca primátora Ing. Juraj Vaňo, ktorý zároveň odovzdal diplomy a medaily v prvý deň majstrovstiev. Slovenskú plaveckú federáciu reprezentoval jej generálny sekretár Mgr. Július Ďurian.“ (Časopis CHEMES, júl – august 2003, str. 8, článok Ing. Pencáka)

Ďalej v časopise CHEMES sa uvádza: „Súčasťou slávnostného otvorenia bolo odovzdávanie plakiet SPF trom dlhoročným funkcionárom a trénerom PK CHEMES. Z poverenia prezidenta SPF Mgr. Jozefa Bazálika generálny sekretár SPF Mgr. Július Ďurian odovzdal strieborne plakety Mariánovi Tomahoghovi a Ing. Jánovi Pencákovi a bronzovú plaketu Ing. Ladislavovi Láncošovi.“

Na inom mieste článku sa píše: „PK CHEMES Humenné usporiadal 14. 6. 2003 preteky o Pohár mesta Humenné, ktoré slávnostne otvoril primátor mesta Humenné MUDr. Vladimír Kostilník. Najúspešnejšími plavcami boli domáci Alina Blašková a Lukáš Jalč.“

Plavci sa zúčastnili v auguste zájazdu na Taliansky ostrov Elba, kemping Casa dej Prati, mesto Lacona.

Na majstrovstvách Slovenska boli v tomto roku najúspešnejší:

Alina BLAŠKOVÁ (J)               5. miesto (Košice: 400 m VS 4:55.26)

                                                    6. miesto   (Košice: 800 m VS)

Katarína BLAŠKOVÁ (J)          8. miesto   (Košice: 200 m P 2:57,97)

                                                    9. miesto   (Košice: 100 m P)

Monika ŠALATOVÁ (J)            10. miesto (Spišská Nová Ves: 50 m VS 29,00)

Peter HUDÁK (B)                      3. miesto   (Prešov: 100 m M 1:30,66)

                                                    5. miesto   (Prešov: 50 m M)

                                                    10. miesto (Prešov: 200 m PP)

Rady trénerov opustila po roku Mgr. Zuzana Kvíčalová.

Základný kurz plávania absolvovalo 70 detí.

Rok 2004

Na celoslovenských podujatiach v letnom období najlepšie obstáli najmladší plavci v Handlovej 22. – 23. 5. Nikola Čajbiková (10-ročná) svojimi výkonmi presvedčila, že momentálne patrí do slovenskej plaveckej špičky vo svojej kategórii. Na bronzovom stupni stála za výkon na 50 m motýlik (42,59) a v ďalších disciplínach skončila do siedmeho miesta na Slovensku: 5. miesto na 400 m voľný spôsob, 6. miesto na 50 m znak a 7. miesto na 50 m voľný spôsob. Na týchto pretekoch štafeta dievčat v zložení Kasičová, Čajbiková, Hromuľáková a Štefanová skončila dvakrát na siedmom mieste (4x 50 m voľný spôsob, 4x 50 m polohové preteky – kategória 10 a 11-ročných).

Na majstrovstvách Slovenska Peter Hudák v kategórii B (12 a 13-roční) v Šali skončil v disciplíne 200 m motýlik na 4. mieste časom 3,37.51 a Ivana Dančová skončila na 9. mieste v disciplíne 400 m polohové preteky (6:43,38). Na zimných majstrovstvách v Prešove Nikola Čajbiková získala zlatú medailu na 100 m motýlik (1:35,24) a bronzovú medailu na 50 m motýlik. Valentína Štefanová doplávala na 4. mieste na 100 m polohové preteky.

V štafetách dievčat na 4x 50 m polohové preteky skončili Humenčanky na desiatom mieste a na 4x 50 m voľný spôsob obsadili deviate miesto (Čajbiková, Hromuľáková, Kasičová, Štefanová).

Letné sústredenie plavci absolvovali v turistickom letovisku Zaostrog na Makarskej riviére.

Základný kurz plávania absolvovalo 60 detí.

Rok 2005

Na regionálnych majstrovstvách východoslovenskej oblasti sa presadili z dorastencov Lukáš Jalč, v žiackych kategóriách Branislav Dutko, Valentína Štefanová, Simona Hromuľáková, Nikola Kasičová, Nikola Čajbiková, Peter Hudák, František Bočkay, Júlia Dacejová a Lukáš Veľas. Na majstrovstvách Slovenska reprezentovali plavecký klub B. Dutko, V. Štefanová, S. Hromuľáková, N. Čajbiková, ale na medaily nedosiahli.

Letné sústredenie plavci absolvovali v známom turistickom centre Omiš v chorvátskej Splitsko-dalmátskej župe.

Základný kurz plávania absolvovalo 60 detí.

Rok 2006

Na majstrovstvách Slovenska v kategórii A nás v Dolnom Kubíne reprezentovala Valentína Štefanová. Na 100 m znak doplávala piata, na 100 m voľný spôsob dohmatla siedma, ôsma skončila na 50 m voľný spôsob a dvakrát deviata na 200 m polohové preteky a 200 m znak.

V kategórii B nás reprezentovali štyria plavci na zimných M-SR v Spišskej Novej Vsi. Najúspešnejší Martin Babjak skončil štvrtý na 50 m motýlik časom 0:38,16, piaty doplával na 100 m motýlik, ôsme miesto mu patrilo na 200 m polohové preteky a deviate na 100 m polohové preteky. Dominika Levická potešila štvrtým miestom na 50 m motýlik časom 0:37,77, Braňo Dutko deviatym miestom na 100 m prsia a desiaty dohmatol na 50 m voľný spôsob. Nikola Čajbiková zabodovala desiatym miestom na 200 m znak.

V kategórii C na Memoriáli Jozefa Baláža v Prešove sa najlepšie umiestnil Jakub Behún, ktorý doplával na 100 m znak na trinástom mieste.

Chorvátsky prístav Biograd sa stal pre plavcov miestom letného sústredenia.

Základný kurz plávania absolvovalo 60 detí.

Rok 2007

V tomto roku nastal kvalitatívny posun vo výkonnosti plavcov. Tréneri, plní očakávania, sprevádzali svojich plavcov na letné majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách. Žatva medailí začala v Handlovej na majstrovstvách Slovenska v kategórii C. Matej Micikáš si odtiaľ domov doniesol v individuálnych disciplínach štyri medaily. Zlato získal na 50 m motýlik (47,98), striebro na 100 m motýlik a dve bronzové medaily v 100 m polohovke a v prsiach na 100 m. Filip Levický získal striebro na 50 m motýlik a Adam Tóth bronzovú medailu v disciplíne na 50 m znak.

V štafete 4x 50 m polohové preteky si Samuel Hudák, Filip Levický, Matej Micikáš, Adam Tóth vyplávali striebro časom 3:13,64  a v tom istom zložení 4x 50 m voľný spôsob skončili na štvrtom mieste za 2:55,14.

V B kategórii si z majstrovstiev Slovenska v Spišskej Novej Vsi doniesli zhodne bronzové medaily Dominika Levická i Martin Babjak za rovnakú disciplínu 200 m motýlik. V Žiline, kde sa konali letné majstrovstvá Slovenska v kategórii A na bronzový stupeň víťazov dvakrát vystúpila Valentína Štefanová za krauliarske disciplíny na 200 m a 400 m.

Primátor Humenného MUDr. Vladimír Kostilník v júli prijal na radnici všetkých medailistov spolu s trénermi Mariánom Tomahoghom a Ing. Jánom Pencákom. Zimné majstrovstvá sa začali koncom novembra v Prešove. „Céčka“ znovu zabodovali a domov si doniesli tieto medaily: Matej Micikáš striebro v disciplíne 100 m motýlik a dva bronzy na 200 m polohové preteky a 100 m polohové preteky, Samuel Hudák stál na bronzovom stupni na 200 m prsia.

V humenskom krytom bazéne sa v dňoch 7. – 9. decembra uskutočnili zimné majstrovstvá SR mladších žiakov kategórie B. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 193 plavcov z 29 oddielov Slovenska. Dominike Levickej sa ako jedinej podarilo v domácej vode vyplávať bronzovú medailu v disciplíne 100 m motýlik,  štvrté miesto obsadila na 200 m motýlik. Martin Babjak doplával štvrtý na 200 m motýlik, piaty na 100 m motýlik a šiesty na 200 m polohové preteky. Jakub Behún v disciplíne 100 m prsia doplával na šiestom mieste.

 Pod úspechy roku 2007 sa podpísali tréneri Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán Kirschner a Ing. Ladislav Láncoš. Spolupodieľali sa aj ďalší tréneri Ing. Peter Blaško, Ing. Eva Rabajdová a Ing. Anton Bača. Do rodiny trénerov PK CHEMES v tomto roku pribudli aj nové mená – Dušan Levický a Erich Serbin.

Letnú dovolenku plavci strávili v kempe v prímorskom kúpeľnom meste Trogir na pobreží Jadranského mora.

Základný kurz absolvovalo 80 detí.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Matej MICIKÁŠ (C)                   1. miesto (1x – Handlová: 50 m M 47,98)

                                                    2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (4x)

Filip LEVICKÝ (C)                     2. miesto (1x)

Dominika LEVICKÁ (B)            3. miesto (2x)

Valentína ŠTEFANOVÁ (A)    3. miesto (2x)

Adam TÓTH (C)                        3. miesto (1x)

Samuel HUDÁK (C)                  3. miesto (1x)

Martin BABJAK (B)                   3. miesto (1x)

Rok 2008

Tréner Ing. Zoltán Kirschner sa v apríli v Prešove zúčastnil majstrovstiev SR Masters, kde vo svojej kategórii obsadil trikrát prvé miesto a tri razy skončil na druhom mieste. Prednosta Obvodného úradu v Humennom RSDr. Vasiľ Gavuľa ho prijal a odovzdal mu pozdravný list ako poďakovanie za podiel na rozvoji plaveckého športu v našom regióne. V máji v Handlovej sa plavci kategórie C zúčastnili majstrovstiev SR. Samuel Hudák a Filip Firkaľ sa najlepšie umiestnili do desiateho miesta.

Letné majstrovstvá kategórie B sa plávali v Trenčíne. Humenské farby obhajovali Matej Micikáš, Filip Levický, Adam Tóth a Jakub Behún. Najlepšie sa umiestnil Matej Micikáš na štvrtom mieste v disciplíne 400 m polohové preteky. V prvej desiatke doplával Filip Levický.

Letné majstrovstvá SR starších žiakov sa plávali v Humennom v júni v otvorenom 50 m bazéne. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo 186 plavcov. Martin Babjak sa umiestnil najlepšie na štvrtom mieste v disciplíne 200 m motýlik. Z humenských dievčat dosiahla najlepšie umiestnenie Dominika Levická, ktorá na 100 m motýlik skončila na šiestom mieste.

Letných majstrovstiev SR v Žiline sa zúčastnila juniorka Valentína Štefanová. V disciplíne 100 m voľný spôsob skončila na piatom mieste, čo bolo jej najlepším umiestnením na týchto majstrovstvách.

Letnú dovolenku plavci strávili v apartmánoch v Gradaci.

Na Balážovom memoriáli žiactva kategórie C, ktorý sa konal v novembri v Prešove, Filip Firkaľ na 100 m znak doplával na desiatom mieste.

V Nových Zámkoch 12. – 14. decembra na zimných majstrovstvách žiactva kategórie B Matej Micikáš stal dvakrát na striebornom stupni víťazov v znakárskych disciplínach 100 a 200 metrov. Filip Levický bol dvakrát štvrtý na 50 m voľný spôsob a 400 m polohové preteky. Majstrovstiev sa zúčastnili a do desiateho miesta sa umiestnili ešte Adam Tóth, Jakub Behún a Paula Sabovčíková.

Zimné majstrovstvá SR kategórie A v Handlovej sa vydarili Martinovi Babjakovi. Dvakrát obsadil bronzový stupienok v motýlikových disciplínach na 100 m a 200 m, dvakrát sa umiestnil na štvrtom mieste na 50 a 100 m voľný spôsob, úspech zavŕšil šiestym miestom na 200 m voľný spôsob a siedmym na 100 m polohové preteky. V prvej desiatke skončili Dominika Levická na piatej priečke v disciplíne 100 m motýlik a Nikola Čajbiková doplávala na 200 m znak na deviatom mieste.

Základný kurz plávania absolvovalo 80 detí.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR: 

Matej MICIKÁŠ (B)                   2. miesto (2x)

Martin BABJAK (A)                   3. miesto (2x) 

Rok 2009

Prvý polrok v tomto roku znamenal zvýšenú aktivitu a skvalitnenie prípravy – začali sme s dvojfázovým tréningom už od septembra minulého roku (ráno dvakrát týždenne). Nadviazali sme spoluprácu s CVČ DÚHA v Humennom. Plavci absolvovali viac kvalitne obsadených pretekov:

 • 9. ročník Ceny mesta Humenné
 • Cena mesta Popradu v plávaní za účasti slovenskej seniorskej a juniorskej špičky (Moravcová, Križko, Machovič) a s medzinárodnou účasťou
 • Jarná cena Žiliny s medzinárodnou účasťou
 • Puchar ziemi Podkarpatskej w plywaniu v Tarnobrzegu v Poľsku
 • ORCA CUP v Bratislave s medzinárodnou účasťou
 • dve kolá regionálnych majstrovstiev v Spišskej Novej Vsi a v Humennom
 • 38. ročník medzinárodných plaveckých pretekov juniorov – Súťaž olympijských nádejí a Laskovského memoriál, Memoriál Kataríny Jonecovej
 • Puchar burmistrza miasta Dębica v Poľsku.

Výsledky z týchto pretekov naznačovali nádej na zisk medailí viacerými plavcami pred blížiacimi sa majstrovstvami Slovenska, čo sa nakoniec aj potvrdilo.

Juniorka Valentína Štefanová sa svojimi výkonmi nominovala na letné M-SR v Bratislave 26. – 28. júna.  V  dvoch disciplínach sa dostala do finále a na 100 a 50 m voľný spôsob obsadila zhodne šieste miesto.

Na majstrovstvách SR starších žiakov v Štúrove 12. – 14. júna nás reprezentovali traja plavci. Martin Babjak sa stal jubilejným desiatym humenským plavcom s titulom Majster SR, keď na 100 m voľný spôsob zvíťazil časom 1:00,77. Získal ďalšie dve bronzové medaily (200 m voľný spôsob, 200 m motýlik) a dve štvrté miesta (50 m voľný spôsob, 100 m motýlik), čím sa zaradil medzi absolútnu špičku plavcov v tejto kategórii na Slovensku. Dominika Levická získala na 200 m motýlik bronzovú medailu a Adriana Karnajová sa umiestnila v prsiarskych disciplínach do 15. miesta.

V kategórii B mladších žiakov reprezentovali PK CHEMES v domácej humenskej vode
19. – 21. júna šiesti chlapci a dve dievčatá. Matej Micikáš stál dvakrát na striebornom stupni víťazov za druhé miesta v disciplínach 100 a 200 m znak. Filip Levický si vyplával bronzovú medailu na 400 m polohové preteky a trikrát doplával na nepopulárnom štvrtom mieste (100 m motýlik, 100 m znak, 200 m polohové preteky). Adam Tóth skončil na štvrtom mieste na 400 m polohové preteky. Paula Sabovčíková sa tiež umiestnila na štvrtej priečke na 200 m motýlik. Tibor Hodbod sa posunul v slovenských tabuľkách plavcov vyššie, keď si vyplával deviate miesto na 100 m motýlik. Barbora Serbinová sa najlepšie umiestnila na jedenástom mieste v disciplíne 800 m voľný spôsob. Jedenásťročný Filip Firkaľ zvládol znak na 100 a 200 m s rovnakým umiestnením na deviatej priečke a Samuel Hudák doplával 200 m znak jedenásty. V štafete 4x 50 m voľný spôsob žiaci Tóth, Hodbod, Micikáš, Levický skončili na šiestom mieste s časom 2:16,30. Štafetu 4x 50 m polohové preteky v zložení Micikáš, Hodbod, Tóth, Levický doplávali na piatom mieste v čase 2:30,31.

Prezident SPF odovzdal 20. júna na letných M-SR v Humennom bronzové Plakety SPF Ing. Eve Rabajdovej a Magdaléne Hrabcovej.

Klub pre členov zorganizoval v lete zájazd v chorvátskom letovisku Biograd.

Na konferencii 3. októbra v Bratislave predseda klubu Marián Tomahogh prevzal striebornú Plaketu SPF a bol zvolený do Výkonného výboru SPF.

Zimné M-SR v Nových Zámkoch 4. – 6. decembra zastihli v dobrej forme Filipa Levického, na ktorých získal dve strieborné medaily na 200 m prsia, 200 m polohové preteky a bronz na 100 m motýlik. Matej Micikáš vyplával bronz na 200 m znak. Štvrté miesta na 200 m motýlik Adama Tótha a Pauly Sabovčíkovej boli potešením pre trénerov. Tibor Hodbod dohmatol ôsmy na 200 m prsia a najlepším umiestnením pre Barboru Serbinovú bolo jedenáste miesto na 800 m voľný spôsob. Jedenásty doplával aj Samuel Hudák v dvoch disciplínach 200 m prsia a 100 m znak.

V kategórii C plavci plávali na vrcholnom podujatí len v zime 28. – 29. novembra v Prešove. Najlepšie umiestnenie z našich si vyplávala Daniela Gribaničová a to dvakrát deviate miesto na 50 m znak a 200 m polohové preteky. Kristína Horvátová skončila desiata na 200 m motýlik, Nina Dúcová doplávala na 50 m prsia dvanásta a Viliam Terkoš skončil na 21. mieste v disciplíne 50 m znak.

Základný plavecký výcvik absolvovalo 80 detí.

Umiestnenie jednotlivcov na M-SR:

Martin BABJAK (A)                   1. miesto (1x – Štúrovo: 100 m VS 1:00,77)

                                                    3. miesto (2x)

Filip LEVICKÝ (B)                     2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (2x)

Matej MICIKÁŠ (B)                   2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (1x)

Dominika LEVICKÁ (A)            3. miesto (1x)

Rok 2010

V januári sa stretli bývalí i súčasní dospelí členovia plaveckého klubu, aby si pripomenuli a oslávili 25. výročie vzniku plaveckého klubu. V salóniku hotela Alibaba boli pozvaní hostia svedkami krstu publikácie „25 rokov plávania v Humennom 1984-2009“. Autor Ing. Ján Pencák držal dielko a „krstní“ Magdaléna Hrabcová a Ing. Zoltán Kirschner ho krstili „vodou z bazéna“. Primátor Humenného MUDr. Vladimír Kostilník na stretnutí odovzdal do rúk predsedu klubu Plaketu mesta a prečítal Ďakovný list. Jeden exemplár dejín plávania na požiadanie organizácie bol odovzdaný do archívu Mestskej knižnice.

Už vo februári sa začal kolotoč v domácom bazéne 10-tým ročníkom pretekov Cena mesta Humenné. Domáci plavci za účasti oddielov plávania z východného a stredného Slovenska i z poľského mesta Dębica vylovili 29 medailí. Potom absolvovali zápolenia Jarná cena ŽilinyCena mesta Poprad.

Na školských M-SR v Poprade 16. 4. Martin Babjak získal zlato na 50 m voľný spôsob (26,62) a striebro na 100 m voľný spôsob (1:00,21). Dominika Levická si domov priniesla bronz za čas 1:14,60 na 100 m motýlik.

Výprava plavcov na pozvanie z družobného mesta v Maďarsku absolvovala neoficiálne exhibičné preteky. V Mátészalke po ich skončení a slávnostnom obede výprava navštívila Mestské múzeum.

Jarné kolá regionálnych pretekov sa už tradične plávali v Spišskej Novej Vsi (8. 5.) a v Humennom (22. 5.). V máji ešte naši najlepší štartovali v Poľsku na pretekoch O Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego v Dębici.

Vrcholné podujatia letnej sezóny začali 15. – 16. 5. v Trnave. Pohár žiakov kategórie C absolvovali Oliver Firkaľ, ktorý sa najlepšie umiestnil na 6. mieste na 100 m polohové preteky. V disciplíne 100 m znak Daniela Gribaničová doplávala na 10. mieste a Nina Dúcová o dve miesta za ňou.

V Štúrove 18. – 20. júna nás úspešne reprezentovali plavci kategórie A. Najúspešnejší bol s dvoma zlatými medailami na 200 m motýlik (2:54,87) a 200 m polohové preteky (2:43,94) a jednou bronzovou medailou na 100 m motýlik (1:15,53) Filip Levický. Matej Micikáš v štúrovskej päťdesiatke bodoval striebrom na 200 m znak (2:41,46) a ešte dvoma umiestneniami v prvej desiatke. Tibor Hodbod dvoma umiestneniami do 10. miesta a Adam Tóth 6-timi miestami v prvej desiatke potešili. Jakub Behún skončil v poli porazených. V štafete 4x 100 m voľný spôsob sa chlapci umiestnili na 7. mieste a 4x 100 m polohové preteky na 5. mieste. Paula Sabovčíková trikrát bodovala umiestnením do 8. miesta. Barbora Serbinová na lepšie priečky umiestnenia nemala.

V Trnave 25. – 26. júna humenské „B“ veľa vody nenamútilo. Patrícia Koškovská skončila najlepšie na 10. mieste na 100 m motýlik a Samuel Hudák a Filip Firkaľ plávali s umiestneniami po prvej desiatke.

Na letných M-SR juniorov a seniorov v Žiline 2. – 4. júla Martin Babjak raz vyplával 9. miesto na 100 m voľný spôsob. Lukáš Jalč, Dominika Levická iValentína Štefanová na priečky v prvej desiatke nedosiahli.

Na pretekoch diaľkových plavcov v Košiciach Adam Tóth skončil tretí, na ktorých získal novú skúsenosť.

Zájazd členov PK v chorvátskom stredisku Tučepi pri Jadranskom mori v horúcom júli absolvovali členovia s rodinami s prívlastkom „príjemná dovolenka“.

Po jesenných regionálnych pretekoch v Spišskej Novej Vsi 30. 10. a v Humennom 13. 11. sa rozbehli zimné plavecké vrcholné preteky. V Prešove 27. – 28. 11. tri dievčatá a traja chlapci stretli slovenskú plaveckú špičku. Memoriál Jozefa Baláža „C“ zapasoval Alexandre Kušnírovej. Domov si priniesla bronzovú medailu, ktorú získala za 100 m motýlik (2:03,32) a päťkrát bodovala umiestneniami do 10. miesta. Oliver Firkaľ doplával štvrtý na 100 m znak a v ďalších piatich disciplínach sa umiestnil do desiateho miesta. Tri „Céčka“ Tomáš Horvát, Daniela Gribaničová aNina Dúcová po raz zaplávali v prvej desiatke. Peter Semanco na lepšie priečky nedosiahol.

Rimavská Sobota 3. – 5. 12. bola organizátorom zimných M-SR kategórie B. Samuel Hudák najlepšie zaplával 400 m polohové preteky na piatom mieste a ešte dvakrát skončil v prvej desiatke. Filipovi Firkaľovi sa najlepšie darilo na 200 m znak, kde doplával na desiatom mieste. Patrícia Koškovská skončila ôsma na 100 m motýlik. Patrícii Chochoľákovej sa preteky vôbec nevydarili.

Humenné 10. – 12. 12. uvítalo plavcov kategórie A na zimných M-SR. Domáca voda najviac chutila Filipovi Levickému. Majstrom Slovenska sa stal na 200 m motýlik (2:40,39), striebro vylovil na 100 m motýlik (1:09,32) a 200 m polohové preteky (2:35,16) a zbierku skompletizoval ziskom bronzovej medaily na 100 m polohové preteky (1:11,62). A ďalej čo štart, to umiestnenie v prvej desiatke. Adam Tóth sa postavil na strieborný stupienok na 200 m motýlik (2:49,87) a ešte šesťkrát doplával do desiateho miesta. Tibor Hodbod dvakrát skončil piaty (100 m prsia a 100 m polohové preteky), Matej Micikáš tiež dva razy piaty (100 m a 200 m znak), Paula Sabovčíková raz štvrtá (200 m motýlik), dvakrát piata (100 m motýlik a 400 m polohové preteky), Barbora Serbinová na 400 m polohové preteky deviata a 800 m voľný spôsob desiata. V štafete 4x 50 m voľný spôsob sa chlapci umiestnili na 6. mieste a 4x 50 m polohové preteky doplávali na 5. mieste.

V dňoch 10. – 12. 12. sa v srbskom Belehrade konalo stretnutie juniorov strednej Európy za účasti plavcov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Srbska, Rumunska, Slovinska a Macedónska. Z nášho klubu sa tohto stretnutia zúčastnil Martin Babjak a umiestnil sa 2-krát na 11. mieste (50 a 200 m voľný spôsob) a na 100 m voľný spôsob obsadil 12. miesto.

Zimných M-SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne 17. – 19. 12. 2010 v Trenčíne sa zúčastnili Martin Babjak a Dominika Levická. Martin Babjak sa najlepšie umiestnil dvakrát na 13. mieste (100 m a 200 m voľný spôsob). Dominika Levická doplávala na 5. mieste v disciplíne 200 m motýlik (2:25,38) a v disciplíne 100 m motýlik obsadila desiatu priečku.

Základný plavecký výcvik absolvovalo 80 detí.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR:

Filip LEVICKÝ (A)                 1. miesto (2x – Štúrovo: 200 m M 2:54,87; 200 m PP 2:43,94

                                                                 1x – Humenné: 200 m M 2:40,39)

                                               2. miesto (2x)

                                               3. miesto (2x)

Matej MICIKÁŠ (A)               2. miesto (1x)

Adam TÓTH (A)                    2. miesto (1x)

Rok 2011

Po januárovej príprave 12. – 13. 2. absolvovali plavci kategórie B a C prvé preteky o Putovný pohár Slovenského raja v Spišskej Novej Vsi odkiaľ si naši plavci priniesli 4 medaily. Lenka Melničáková získala zlato (50 m prsia) a striebro (50 m voľný spôsob), Oliver Firkaľ striebro (100 m znak) a Patrícia Koškovská bronz (200 m prsia).

Všetci z domácej liahne absolvovali 26. februára 11. ročník o Cenu mesta Humenné. Za medzinárodnej účasti sa so ziskom 41 medailí PK CHEMES umiestnil na treťom mieste. Filip Levický získal šesť medailí, z toho 4 zlaté.

Medzinárodných pretekov Jarná cena Žiliny 18. – 20. 3. v 50 m bazéne sa zúčastnili naši najlepší. Podujatie sa vydarilo Filipovi Levickému, Matejovi Micikášovi, Tiborovi Hodbodovi a Martinovi Babjakovi, ktorí spolu získali 10 medailí. Prítomní tréneri Tomahogh, Ing. Pencák a Levický získali obraz o stave a konkurencii nielen v domácej vode.

V Košiciach na zimných M-SR v diaľkovom plávaní žiakov, juniorov a seniorov 26. marca nás reprezentovali traja plavci. Adam Tóth získal striebro, Filip Levický bronz a Barbora Serbinová skončila na 5. mieste na trati 2 000 m.

Po dlhšom čase Ing. Zoltán Kirschner vystúpil ako pretekár na medzinárodných M-SR Masters 2. – 3. marca v Košiciach. Vo vekovej kategórii 65 až 69-ročných získal za 3 päťdesiatky tri zlaté medaily.

Filip Levický, Matej Micikáš, Tibor Hodbod aMartin Babjak si najlepšie z našich počínali aj na Cene mesta Poprad 9. a 10. apríla, ktorí spoločne získali 11 medailí.

Školské M-SR sa plávali 20. apríla v Trenčíne. Martin Babjak získal zlatú medailu na 50 m voľný spôsob (24,92) a bronz si doniesol domov za čas 55,63 na dvojnásobnej vzdialenosti.

Regionálne majstrovstvá sa vo východoslovenskom regióne už tradične plávali v Spišskej Novej Vsi (16. 4.) a v Humennom (7. 5.).

Poľský družobný klub plávania nás pozval 6. a 7. mája na Wiosenne Mistrzostwa Klubu Bobry Dębica, kde v 50 m bazéne pod taktovkou trénera Mariána Tomahogha nás úspešne reprezentovali Filip Levický, Daniela Gribaničová, Matej Micikáš a Tibor Hodbod.

Martin Babjak 7. – 8. mája, juniorsky reprezentant SR, v Prahe Podolí na trojtrestnutí CZE- POL-SVK dosiahol dvakrát umiestnenie na štvrtom mieste v disciplínach 50 m voľný spôsob (25,04) a 100 m motýlik (1:00,33). V Bratislave 27.-29. 5. plával Martin Babjak v B-finále 50 m voľný spôsob (24,92) na Veľkej cene Slovenska.

Preteky kategórie B a C sme v lete na vrcholných podujatiach pre slabšiu výkonnosť a maródku neabsolvovali.

V humenskej 50-tke sa 1. – 3. júla plávali M-SR seniorov, juniorov a 14-ročných žiakov. Studené a sychravé počasie na úrovni neskorej jesene neveštilo pre nás ako organizátorov nič dobré. No vyslúžili sme si pochvalu od SPZ. A naši v tomto počasí, ktoré donútilo všetkých k teplému oblečeniu a ohrievaniu sa vo vnútornom bazéne, zabodovali a pripravili nám horúce pocity spokojnosti. Súperom z celého Slovenska nedali siahnuť na 11 medailí (3-6-2), čo bolo pre nás doposiaľ iba snom. Štyria „mušketieri“, ako ich tu nazval tréner Dušan Levický sa podelili o medaily nasledovne: Matej Micikáš dve zlaté v disciplínach 200 m znak (2:32,02) a 100 m znak (1:10,67) a striebro na 400 m polohové preteky (5:39,90), Filip Levický zlato na 200 m motýlik (2:38,37) a tri striebra na 100 m motýlik (1:10,07), 100 m voľný spôsob (1:02,01), 200 m polohové preteky (2:35,09), Tibor Hodbod uzatvoril kolekciu pre 14-ročných ziskom prvej medaily z M-SR a to bronzovej na 100 m motýlik (1:13,33). Martin Babjak dvakrát striebril na krátkych tratiach 50 m voľný spôsob (25,13) a 50 m motýlik (27,13) a do tretice získal bronzovú medailu na 200 m voľný spôsob (2:04,83). V domácej vode ešte bojovali so súperkami žiačky Paula Sabovčíková, Barbora Serbinová a seniorka Valentína Štefanová.

Po odpočinku a dovolenke v meste Budva v Čiernej Hore v horúcom júlovom počasí a fantastickej vode Jadranu sa výprava úspešných vrátila domov.

V auguste dostali naši medailisti z M-SR pozvanie od prednostu Obvodného úradu. V kancelárii 18. 8. Ing. Jozef Babjak pozdravil medailistov Micikáša, Levického, Babjaka a Hodboda v prítomnosti trénerov Mariána Tomahogha a Ing. Jána Pencáka. A potom foto, televízia, pohostenie, debata a spokojní odchádzame domov.

Kemp plavcov pred jeseňou 28. augusta až 3. septembra v zariadení Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave absolvovalo 24 plavcov nášho klubu. Bazén, turistika, hry, teória pod vedením trénerov Tomahogha, Ing. Kirschnera, Ing. Pencáka a Levického sa „makalo“. Či ozaj dobre ukáže až koniec roka.

Veľké, milé, príjemné prekvapenie prišlo hneď po sústredení. Nadácia TV JOJ 5. 9. vyhlásila výsledky „Hľadáme mladé športové talenty SR“. V prvom ročníku sa vyberalo 10 mien medzi športovcami od 10 do 15 rokov. A potom telefonát do Humenného. V penzióne Aston 9. septembra zástupcovia TV JOJ Ľuboš Sarnovský a Katka Kleknerová odovzdali jednu z desiatich cien určených pre talenty z celého Slovenska Filipovi Levickému v prítomnosti trénera Mariána Tomahogha. Odmena 1 500 eur pre mladý talent iste poteší a pomôže. Odovzdávanie si nenechali ujsť ani humenské média.

Prvý ročník Cena Plaveckého klubu Humenné 1. 10. naštartoval plavcov PK Chemes do zimnej plaveckej sezóny. Naši prekonali 9 klubových rekordov a získali 38 medailí: juniori Martin Babjak a Adriana Karnajová, „A-čka“ Matej Micikáš, Filip Levický a Tibor Hodbod, z B kategórie Peter Semanco a z najmladších Oliver Firkaľ aArtur Šándor.

Medailistov z letných M-SR s trénerom Mariánom Tomahoghom 4. 10. na magistráte mesta Humenné prijal prednosta Ing. Alexander Ernst spolu s mladými futbalistkami klubu ŠTICH Humenné.

Regionálne nominačné preteky na M-SR sa odplávali 29. 10. v Spišskej Novej Vsi a 5. 11. v Humennom.

Tréner Marián Tomahogh vycestoval so štyrmi plavcami na „skusy“ do Maďarska. 29.-30.10. zápolili na Hungarospa Kupa 2011 v Hajdúszoboszló. 543 pretekárov z HUN, ROM, SRB, RUS, CZE, SVK hovorí o silnej medzinárodnej konkurencii. Matej Micikáš, Filip Levický a Tibor Hodbod sa tam nestratili a Martin Babjak medzi 15-ročnými sa aj presadil, keď vo všetkých stovkách (voľný spôsob, motýlik, znak, prsia) obsadil striebornú priečku.

Cena PO Trenčín 12. – 13. 11. (OPEN) za účasti 356 plavcov z 30 klubov bola pre našu výpravu testom bazéna pred zimnými M-SR. Marián Tomahogh viedol úspešnú výpravu starších: Valentína Štefanová, Martin Babjak, Filip Levický, Matej Micikáš, Tibor Hodbod, Paula Sabovčíková a najmladšia Daniela Gribaničová.

Prešov na Memoriáli Jozefa Baláža 26. – 27. 11. hostil 322 pretekárov zo Slovenska. Pod vedením trénera Ing. Zoltána Kirschnera sa najviac darilo „pirani“ Lei Diničovej, ktorá získala 3-krát bronzovú medailu na 200 m polohové preteky (3:28,89), 100 m motýlik (1:36,12), 50 m motýlik (44,28). Alexandra Kušnírová tiež skončila tretia na 50 m motýlik (41,27).

V Trnave 2. – 4. 12. na M-SR žiakov 11, 12 a 13-ročných štartovala z našich iba Daniela Gribaničová. Do desiateho miesta sa umiestnila na 400 m polohové preteky a 200 m motýlik.

V maďarskom Miškolci štartoval Martin Babjak za slovenskú juniorku 10. 12. na Juniorskom mítingu krajín strednej Európy (POL, CZE, SVK, HUN, ROM, SLO, SRB), kde sa umiestnil na 10. mieste na 50 m voľný spôsob a 11. mieste na 100 m motýlik.

Zimowe Mistrzostwa Klubu Bobry Dębica 16.-17.12 v Poľsku plávali mladšie A, B a C. Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán Kirschner, Dušan Levický v krátkom plaveckom stánku koučovali úspešnú výpravu. Medaily si domov odnášajú: Daniela Gribaničová, Lea Diničová, Alexandra Kušnírová, Patrícia Koškovská aFilip Firkaľ.

 Trenčín bol dejiskom zimných M-SR seniorov, juniorov a 14-ročných žiakov. Marián Tomahogh priviezol na majstrovstvá to najlepšie, čo doma máme. Tak ako v lete výprava získala 11 medailí (5-2-4), ale s vyšším puncom. Jednotkou v našom tíme bol jednoznačne Filip Levický, štvornásobný MajsterSR v disciplínach 100 m motýlik (1:04,14), 200 m polohové preteky (2:23,41), 200 m motýlik (2:27,47) a 100 m voľný spôsob (58,71) a k tomu ešte strieborná medaila na 50 m voľný spôsob (26,83). Matej Micikáš získal titul Majster SR na 200 m znak (2:24,47), striebro na 100 m znak (1:06,52) a bronz na 200 m polohové preteky (2:25,61). Tibor Hodbod stál trikrát na bronzovom stupni za disciplíny na 100 m prsia (1:13,27), 100 m motýlik (1:05,98) a 100 m polohové preteky (1:07,76). Paula Sabovčíková bola štvrtá na 200 m motýlik (2:49,89) a piata na 400 m polohové preteky. Junior Martin Babjak na 50 m voľný spôsob (24,62) skončil štvrtý a na 100 m voľný spôsob (54,30) doplával piaty. Preteky absolvovala aj naša seniorka Valentína Štefanová.

Základný plavecký výcvik absolvovalo 80 detí.

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR: 

Filip LEVICKÝ (A)                     1. miesto (1x – Humenné: 200 m M 2:38,37

                                                                      4x – Trenčín:      100 m M 1:04,14; 200 m PP 2:23,41

                                                                                                 200 m M 2:27,47; 100 m VS 58,71)

                                                    2. miesto (4x)

Matej MICIKÁŠ (A)                   1. miesto (2x – Humenné: 100 m Z 1:10,67; 200 m Z 2:32,02

                                                                      1x – Trenčín:     200 m Z 2:24,47

                                                    2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (1x)

Martin BABJAK (J)                    2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (1x)

Tibor HODBOD (A)                   3. miesto (4x)

Lea DINIČOVÁ (C)                    3. miesto (3x)

Alexandra KUŠNÍROVÁ (C)    3. miesto (1x)

Rok 2012

V nastúpenom trende z minulého roka pokračujeme aj v tomto roku. Tréningový proces sa dopĺňa účasťou najlepších plavcov na kvalitne obsadených pretekoch doma i v zahraničí.

Začiatkom februára najmladší pretekali v Spišskej Novej Vsi o Putovný pohár Slovenského raja. Preteky Cena mesta Humenné, ktoré dňa 25. 2. 2012 otvárala primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová, za účasti zahraničných účastníkov z Poľska (Rzeszów, Dobrodzień) a Maďarska (Hajdúszoboszló), sa kvalitou organizátorom vydarili. Pokračovalo sa v ďalších bazénoch v Žiline, Poprade a Dolnom Kubíne, v ktorých naši plávali so zahraničnými účastníkmi. Kvalitné preteky za účasti PK Chemes boli v poľskej Dębici. Po majstrovstvách VSO v Spišskej Novej Vsi a v Humennom prišiel záver letnej sezóny 2012.

V dňoch 19. a 20. mája dvaja členovia nášho klubu Filip Levický a Matej Micikáš reprezentovali SR v kategórii mladších juniorov na trojstretnutí POL-CZE-SVK v poľských Gliwiciach. 

Najmladší 9 a 10-roční plavci Slovenska sa v dňoch 25. – 26. mája stretli na pretekoch v Handlovej. Lenka Melničáková získala dvakrát zlatú medailu v prsiarskych disciplínach na 50 m (46,95) a 100 m (1:46,24), striebornú na 100 m polohové preteky (1:37,11), 50 m motýlik (44,02) a bronzovú na 100 m motýlik (1:45,62). Sarah Čajbiková tretím miestom na 50 m znak (48,54) prispela do zbierky medailí. Dvojicu 9-ročných medailistiek doplnila Nina Vološinová umiestneniami v prvej desiatke. 10-ročná Lea Diničová si domov odniesla dve bronzové medaily za 50 m motýlik (41,22) a 100 m motýlik (1:34,90).

Juniori, ktorí prvýkrát zápolili v tejto kategórii na M-SR v Bratislave 15. – 17. júna zaplatili nováčikovskú daň. Na najlepšom 11. mieste zo štartovného poľa sa zhodne umiestnili Filip Levický na 200 m motýlik i Matej Micikáš na 400 m polohové preteky.

V štúrovskej päťdesiatke na M-SR mladších žiakov 22. – 24. júna Alexandra Kušnírová, Oliver Firkaľ, Daniela Gribaničová a Peter Semanco síce skončili v prvej desiatke, no na medaily nedosiahli.

V dňoch 29. júna – 1. júla boli v Košiciach zorganizované M-SR starších žiakov. Z našich najlepšie umiestnenie, na 10. mieste v disciplíne 400 m polohové preteky, dosiahol Samuel Hudák.

V júli po ukončení letnej plaveckej sezóny sa priatelia plávania stretli pri Jadrane v mestečku Tribunj. Zúčastnení plavci absolvovali jeden popoludňajší tréning v Šibeniku, ktorý v podvečer spojili s prehliadkou starého mesta.

Koncom letných prázdnin, pod taktovkou trénerov Tomahogha, Kirschnera, Pencáka, Láncoša a Levického, boli plavci na sústredení vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej Šírave.

Pri príležitosti 695. výročia prvej písomnej zmienky o Humennom bola dňa 7. septembra 2012 v MsKS primátorkou mesta PhDr. Janou Vaľovou spolu s jej zástupcom Ing. arch. Andrejom Semancom odovzdaná Plaveckému klubu Chemes Cena mesta. Cena bola udelená za propagáciu mesta doma i v zahraničí a za výsledky práce s mládežou.

V septembri sme nadviazali spoluprácu tiež so Súkromným CVČ Humenné, kde do krúžkov boli zadelené deti zo základných a zdokonaľovacích kurzov plávania.

Jesennú pretekársku sezónu sme otvorili v septembri na pretekoch v Rimavskej Sobote. Plavci plávali v poľských mestách Dobrodzień a Rzeszów. Najlepší súťažili v Maďarsku na kvalitných medzinárodných pretekoch Hungarospa cup v Hajdúszoboszló. Po dvoch regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi a v Humennom bol uzávierkou prípravy na zimné majstrovstvá SR 2. ročník Ceny plaveckého klubu – ANDRITZ cup v humenskom domácom bazéne.

Za prítomnosti pretekárov Srbska (Kruševac, Sombor), Maďarska (Hajdúszoboszló), Poľska (Rzeszów, Ropczyce), Ukrajiny (Lutsk, Ľvov) malo podujatie vysokú kvalitu a aj organizačne sa všetko vydarilo.

Najlepší 9 a 10-roční plavci zo Slovenska sa 24. – 25. novembra už tradične stretli v Prešove na Memoriáli Jozefa Baláža. Lenka Melničáková si tieto preteky postriebrila piatimi medailami na 200 m prsia (3:28,06), 200 m polohové preteky (3:16,78), 50 m prsia (45,64), 100 m prsia (1:41,80), 100 m motýlik (1:43,52). Do desiateho miesta sa umiestnili Nina Vološinová, Sarah Čajbiková a Samuel Onderišin. 10-ročná Lea Diničová sa s kategóriou C rozlúčila dvoma striebrami v motýliku na 50 m (38,66) a 100 m (1:27,59).

M-SR juniorov a seniorov v krátkom bazéne sa 30. 11. – 1. 12. 2012 uskutočnili v Spišskej Novej Vsi. Martin Babjak získal striebro na 400 m polohové preteky (4:54,88) a ešte trikrát dohmatol v prvej desiatke. Filip Levický v polohovke na 400 m doplával štvrtý a Matej Micikáš v znaku na 100 i 200 m skončil na desiatom mieste. 

Mladší žiaci súperili na M-SR v dňoch 7. – 9. decembra v Dolnom Kubíne. Spolu šesťkrát sa umiestnili do desiateho miesta plavci Alexandra Kušnírová, Peter Semanco, Terézia Terifajová a Daniela Gribaničová.

Plaveckú sezónu ukončili najmladší plavci v Michalovciach na pretekoch ORCAčik. Prvý ročník týchto pretekov bol aj pre neregistrovaných plavcov mladších ako 9 rokov.

Na konferencii SPF konanej 22. 9. 2012 v Žiline bola Ing. Petrovi Blaškovi udelená bronzová plaketa, ktorú prijal od odstupujúceho prezidenta SPF Mgr. Bazálika.

Základný plavecký výcvik absolvovalo 110 detí.

Registrácia: 52 plavcov, 8 trénerov (vo februári odchod Ing. Petra Blaška), 1 funkcionárka a 11 rozhodcov

Umiestnenia jednotlivcov na M-SR: 

Lenka MELNIČÁKOVÁ (C)      1. miesto (2x – Handlová:50 m M 46,95;100 m M 1:46,24)

                                                    2. miesto (7x)

                                                    3. miesto (1x)

Lea DINIČOVÁ (C)                    2. miesto (2x)

                                                    3. miesto (2x)

Sarah ČAJBIKOVÁ (C)             3. miesto (1x)

Martin BABJAK (J)                    2. miesto (1x)

Rok 2013

Prvý polrok sme koncom januára začínali pretekmi v Poľsku v meste Dębica. Program pokračoval pretekmi O pohár Slovenského raja v Spišskej Novej Vsi. Doma na 13. ročníku Ceny mesta Humenné plávali u nás Bielorusi, Maďari, Poliaci i Ukrajinci. Po zimnom sústredení vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej Šírave sa plavci zúčastnili na pretekoch v Rimavskej Sobote – Pohár priateľstva, v Michalovciach – ORCAčik. Cena Popradu v apríli preverila našich plavcov v 50 metrovom bazéne a pokračovalo sa prvým kolom regionálnych pretekov v 50 metrovom bazéne v Košiciach. V máji sa minivýprava našich plavcov zúčastnila pretekov Šarengradski Cup v srbskom Kruševaci, na ktorých súťažili s Balkáncami celkom úspešne. Druhé kolo regionálnych pretekov sa uskutočnilo v Humennom. Majstrovské súťaže začala C-kategória v Handlovej 25. – 26. mája pod vedením trénera Ing. Zoltána Kirschnera. Lenka Melničáková získala dve zlaté medaily – 50 m a 100 m prsia a jednu striebornú na 50 m motýlik. Štafeta v zložení Sarah Čajbiková, Lenka Melničáková, Nina Vološinová a Annamária Terkošová zvíťazila v štafete 4x 50 m polohové preteky a striebro dievčatá vyplávali v kraulovej štafete 4x 50 m.

Po pretekoch Wiosenne mistrzostwa MKP BOBRY Dębica v júni začali starší žiaci bojovať o umiestnenie na M-SR. V Košiciach 14. – 16. júna viedol výpravu A kategórie Marián Tomahogh. Daniela Gribaničová doplávala na 100 m motýlik na desiatom mieste. Peter Semanco na 100 m prsia bol siedmy v znakovej dvojstovke skončil ôsmy. Štúrovské kúpalisko VADAŠ privítalo 21. – 23. 6. kategóriu B, kde Lea Diničová sa stala majsterkou Slovenska na 200 m motýlik a na bronzovom stupni víťazov stála za disciplínu 100 m motýlik.  V štúrovskej 50-tke Emma Zvalčáková doplávala v motýliku na peknom šiestom mieste. Terézia Terifajová bola treťou plavkyňou na M-SR, no po chorobe svojimi výkonmi nepresvedčila a skončila na poli porazených. Trénerovi Ing. Zoltánovi Kirschnerovi urobila radosť najmä Lea Diničová. V Žiline viedol výpravu Ing. Ján Pencák. Juniori v dňoch 28. – 30. júna mali ťažkú pozíciu. Z dvojice našich Tibor Hodbod a Filip Levický sa viac darilo Filipovi, ktorý v polohovke na 200 m doplával na 13. mieste. Na pretekoch DELFIN Cup ADA sa 2. augusta zúčastnili najmladší plavci.

Tréneri Tomahogh a Ing. Pencák priviedli do Srbska plavcov Lenku Melničákovú, ktorá bola najúspešnejšia z nich, Ninu Vološinovú, Mateja Kislana a Arthura Kaššaya. Plavci zanechali dobrý dojem na týchto prázdninových pretekoch, kde plávali aj plavci z Maďarska, Chorvátska, Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Bulharska a Kene.

V auguste 29 plavcov absolvovalo sústredenie pred zimnou sezónou na Zemplínskej Šírave. Hneď po sústredení sa desiati plavci zúčastnili prvých kvalitne obsadených pretekov Štúrovské stovky. Tréneri Tomahogh, Ing. Kirschner a Ing. Pencák, ktorí viedli sústredenie i výpravu v Štúrove, mohli byť spokojní s výkonmi. A začal sa jesenný kolotoč: preteky v Poľsku – Dobrodzien, Ropczyce, v Maďarsku – Hajdúszoboszló (Hungarospa Kupa), Zolotaja oseň v bieloruskom Breste, prvé kolo regionálnych majstrovstiev v Humennom a druhé kolo v Spišskej Novej Vsi. Kulminačný bod nabrali preteky 16. novembra na 3. ročníku Cena PK Humenné a Andritz Cup. Takmer 300 štartujúcich a účasť Bielorusov, Poliakov, Srbov, Ukrajincov a Maďarov zabezpečila vysokú úroveň. Najlepšie z našich plavcov sa darilo Lenke Melničákovej a Matejovi Micikášovi.

Balážov memoriál 23. – 24. novembra, konečne v dôstojných podmienkach, Prešovčania zorganizovali v Spišskej Novej Vsi. Neoficiálne majstrovstvá SR kategórie C boli úspešné: Lenka Melničáková dvakrát stála na zlatom stupni víťazov (50 m a 100 m prsia) a raz na striebornom stupni (200 m prsia). Sarah Čajbiková získala bronz na 100 m znak. Nina Vološinová skončila na 4. mieste 100 m motýlik, Annamária Terkošová skončila na 6. mieste 100 m motýlik. Samuel Onderišin sa tiež umiestnil v prvej desiatke – 200 m polohové preteky. V štafete 4x 50 m polohové preteky dievčatá v zložení Čajbiková, Melničáková, VološinováTerkošová získali strieborné medaily v sprievode trénerov Ing. Kirschnera a Ing. Pencáka.

Juniori pod taktovkou Mariána Tomahogha štartovali 29. 11. – 1. 12. v Trenčíne. Martin Babjak a Matej Micikáš sa umiestnili v prvej desiatke a Filip Levický zaknihoval 11. miesto na zimných M-SR seniorov a juniorov. V Trnave viedol výpravu Ing. Kirschner. Béčko 6. – 8. 12. Lea Diničová získala bronzovú medailu v motýliku na 100 metrov, Emma Zvalčáková na 200 m skončila siedma a Terézia Terifajová v druhej polovici štartového poľa. Peter Semanco v Dolnom Kubíne 13. – 15. 12. príjemne prekvapil piatym miestom na 100 m znak. Daniela Gribaničová v znaku na 200 m skončila trinásta. Kategória A a tréner Ing. Pencák ukončili
M-SR v sezóne 2013.

V domácom bazéne boli na záver roka pre plavcov a ich rodičov usporiadané Vianočné preteky so zaujímavými disciplínami a sladkou odmenou.

Základný plavecký kurz absolvovalo 110 detí.

Registrácia: 49 plavcov, 8 trénerov, 11 rozhodcov a 1 technická pracovníčka.

Umiestnenie jednotlivcov na M-SR:

Lenka MELNIČÁKOVÁ (C)      1. miesto (4x – Handlová: 50 m P 42,73; 100 m P 1:35,47

                                                                              Spišská Nová Ves: 50 m P 40,89; 100 m P 1:32,36)

                                                    2. miesto (2x)

Lea DINIČOVÁ (B)                    1. miesto (1x – Štúrovo: 200 m M 3:05,31)

                                                    3. miesto (2x)

Sarah ČAJBIKOVÁ (C)             3. miesto (1x)

Umiestnenia štafiet na M-SR:

Sarah ČAJBIKOVÁ, Lenka MELNIČÁKOVÁ, Nina VOLOŠINOVÁ,
Annamária TERKOŠOVÁ
(C): 1. miesto (Handlová 4x 50 m PP 2:50,12)

                                                      2. miesto (Handlová 4x 50 m VS

                                                                         Spišská Nová Ves 4x 50 m PP)

Rok 2014

Jubilejnú 30. sezónu sme rozbehli 22. februára s najmladšími plavcami v Spišskej Novej Vsi. Na 14. ročníku Ceny mesta Humenné sa zúčastnilo 12 klubov zo Slovenska a plavci štyroch krajín: Srbi, Poliaci, Ukrajinci a Rumuni. Nová svetelná tabuľa, majetok nášho klubu, prvýkrát vysvecovala aj úspechy našich. Najúspešnejší boli Lea Diničová, Matej Micikáš, Martin Babjak, Filip Levický, Lenka Melničáková, Martin Ján Vaceľ a Peter Semanco. Pri otvorení pretekov primátorka PhDr. Jana Vaľová odovzdala poháre najúspešnejším našim plavkyniam z uplynulej sezóny.

Jarné prázdniny najlepší poctivo trénovali na sústredení v hoteli GRANIT na Zemplínskej Šírave pod vedením Mariána Tomahogha, Ing. Zoltána Kirschnera a Ing. Jána Pencáka. Po sústredení kolobeh pretekov začal v Rimavskej Sobote a pokračoval regionálnymi majstrovstvami. V Stalowej Woli, Poprade, v srbskom Kruševaci, rumunskom Targu Mureši, v Michalovciach i v Dębici v Poľsku naši ladili formu na letné majstrovstvá Slovenska.

Trio najmladších 9-ročných plavcov si to rozdalo s rovesníkmi na M-SR v Nových Zámkoch pod vedením Ing. Jána Pencáka. Martin Ján Vaceľ atakoval stupeň víťazov v polohovke na 200 metrov, no nakoniec doplával na nepopulárnom 4. mieste. Ladislava Gajdošová potešila umiestnením na deviatom mieste a Ema Borščová v stovkovej polohovke skončila na desiatom mieste.

Svojich zverencov mal v žilinských vodách na M-SR tréner Marián Tomahogh. Dve staršie žiačky, Terézia Terifajová a Daniela Gribaničová, medaily nezískali, plávali na úrovni osobných rekordov. Peter Semanco svojimi výkonmi dokázal, že mu právom patrí umiestnenie v prvej desiatke na Slovensku v disciplínach 100 a 200 m prsia i 100 a 200 m znak.

Výpravu mladších žiakov v Košiciach koučoval Ing. Zoltán Kirschner. Na štarte bolo 98 žiakov a žiačok a naše tri už známe plavkyne získali po bronzovej medaile. Lea Diničová za 100 m motýlik, Sarah Čajbiková za 100 m znak a Lenka Meničáková za 100 m prsia.

V Bratislave v bazéne na Pasienkoch koncom júna štartovali na M-SR juniorov a seniorov dvaja naši plavci. V kategórii mužov sa prvýkrát predstavil Martin Babjak, ktorý bojoval vo finále disciplíny 50 m znak, no ani osobný rekord mu nezabezpečil pódiové umiestnenie a skončil šiesty. Junior Filip Levický nesklamal, o čom svedčí účasť v dvoch finálových rozplavbách. Letná plavecká sezóna sa pre plavcov PK CHEMES týmto skončila.

24. júna plavecký klub CHEMES pre školy a verejnosť zorganizoval 1. ročník plaveckej štafety mesta: 10 hodín v bazéne. Štafetu absolvovalo 481 plavcov v zložení 317 žiakov základných škôl, 89 stredoškolákov a 75 občanov mesta. Najstarším účastníkom podujatia bol 78-ročný Andrej Hoč. Súčet naplávaných metrov je 27 950 – akoby plávali zo Stariny po humenskú hať.

K peknej atmosfére medzinárodných plaveckých pretekov DELFIN KUP v Ade v srbskej Vojvodine v otvorenom 50 m bazéne prispela aj štvorica plavcov PK CHEMES. Preteky 9. augusta priniesli všetkým našim plavcom medailové umiestnenie. Prázdninové obdobie poznačilo výpadok v tréningu, no Peter Semanco, Tibor Hodbod, Filip Levický a Martin Babjak naplnili očakávania trénerov Tomahogha a Ing. Pencáka, ktorí ich na týchto pretekoch sprevádzali.

Po absolvovaní plaveckého sústredenia na Zemplínskej Šírave v hoteli Granit od 21. do 27. augusta, kde plavci plnili objemové kritéria sa vybraní pretekári zúčastnili prvých pretekov zimnej plaveckej sezóny v Štúrove. Štúrovské stovky najviac chutili Lei Diničovej, ktorá z bazéna vylovila zlatú medailu v motýliku a Filipovi Levickému, ktorý získal striebro v rovnakej disciplíne.

Základný plavecký kurz absolvovalo 40 detí.

Registrácia: 51 plavcov, 8 trénerov, 11 rozhodcov a 1 technická pracovníčka.

Umiestnenie jednotlivcov na M-SR:

Lenka MELNIČÁKOVÁ (B)      3. miesto (1x)

Lea DINIČOVÁ (B)                    3. miesto (1x)

Sarah ČAJBIKOVÁ (B)             3. miesto (1x)

Hlavný sponzor:       CHEMES, a. s., Humenné

Predseda:                  Marián Tomahogh

Členovia výboru (od 19. 12. 2003): Marián Tomahogh, Ing. Ján Pencák, Ing. Zoltán Kirschner,
Ing. Ladislav Láncoš, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Peter Blaško (do 2012),
Mgr. Peter Vitoslavský (do 2004) , Ing. Michal Bočko (do 2003),
Ing. Anton Bača (od 1. 2. 2002), Magdaléna Hrabcová (ekonomicko-organizačná činnosť), Mgr. Erich Serbin (od 2007), Dušan Levický(od 2007)

Medailisti z M-SR:    Peter Hudák, Nikola Čajbiková, Matej Micikáš, Filip Levický, Adam Tóth,
Valentína Štefanová, Dominika Levická, Samuel Hudák, Martin Babjak,
Alexandra Kušnírová, Tibor Hodbod, Lea Diničová, Lenka Melničáková
a Sarah Čajbiková